Fan 2 oktober oant en mei 10 desimber wurkje wy oan de N351 Wolvegea – Slikenboarch. Skagen ynfra en KWS leit hjir ferskillende fytsoerstekken oan en past de dykynrjochting oan.

Wurksumheden N351

Oan de N351 tusken Wolvegea en de provinsjale grins by Slikenboarch fiere wy grut ûnderhâld út oan de haadrydbaan. Op ferskate plakken lizze wy fytsoerstekken oan. Sa kinne fytsers yn de takomst feilich de N351 oerstekke. Lânbouferkear mei yn de nije situaasje gebrûk meitsje fan de haadrydbaan. Wy passe de markearring op 'e dyk en de buorden oan, sadat weibrûkers witte dat se lânbouferkear op 'e haadrydbaan ferwachtsje kinne. Sa meitsje wy de paralleldyk feiliger foar it oare ferkear. Dêrneist rydt swier ferkear de bermen net langer stikken, wêrtroch reinwetter minder fluch op it asfalt stean bliuwt. Om de snelheid op de parallelwei te beheinen plantsje wy hagen en bringe wy op ferskate plakken fisuele drompels oan.

Een overzicht van alle werkzaamheden aan de N351 aangegeven op een kaart
 1. Opheffen tapers N351 - Zeedijk/Lindedijk
 2. Ferromje sicht troch snoeien bossaazje N351
 3. Lânbouferkear op de haadrydbaan (hiele trasee ):
  • oanpassing markering
  • oanpassing bebuording
 4. Oanlis rotonde N351 - Grindweg/Spangahoekweg (folget letter)
 5. Oanlis fytsoerstekplak N351 - Fuotpaad Spangahoekweg
 6. Oanlis fytsoerstekplak N351 – Spangahoekweg
 7. Optyske fersmelling fan paralleldyk troch plantsjen hagen yn tuskenberm
 8. Oanlis fytsoerstekplak N351 – Lindedijk
 9. Oanlis fytsoerstekplak N 351 - De Merriemaden

Rotonde folget letter

Op de krusing fan de N351 mei de Spangahoekwei lizze we in rotonde oan. Foar de oanlis fan dizze rotonde ha we in stikstoffergunning nedich. It projekt rint ommers troch de Rottige Meente dat kwalifisearre is as in stikstofgefoelich gebiet. De proseduere om sa 'n fergunning oan te freegjen rint noch. We witte net hoelang't dit proses duorret. Dêrom ha we besletten om 'e rotonde op in letter momint oan te lizzen.

Planning

It wurk fynt plak fan 2 oktober oant en mei 10 desimber. Under dizze wurksumheden is de haadrydbaan ticht foar trochgeand ferkear. Trochgeand ferkear liede wy om fia de A6/A7 en A32.

Op 'e hichte bliuwe?

Wolle jo op 'e hichte bliuwe fan it wurk oan de N351? Meld jo dan fia de knop oan foar de digitale nijsbrief. Hawwe jo gjin e-mailadres en wolle jo graach op 'e hichte bliuwe? Nim dan kontakt op mei it klantkontaktsintrum om in nijsbrief op papier oan te freegjen.

Digitale nijsbrief oanfreegje

Kontakt

Hawwe jo fragen of opmerkingen oer dit projekt? Dan kinne jo kontakt opnimme fia telefoannûmer 058 – 292 59 25 of e-mail provincie@fryslan.frl fan moandei oant en mei freed op kantoaroeren.