Undersyk nei helberens Deltaplan en Lelyline

Op 8 maart is it ûndersyk ‘Analyse Deltaplan Noordelijk Nederland’ publisearre. Dat ûndersyk lit sjen dat ynvestearje yn it spoarnetwurk yn noardlik Nederlân ta positive ûntwikkelingen liedt. Sa wurdt de leefberens yn it noarden fergrutte en de ekonomy ferstevige, wêrtroch’t noardlik Nederlân substansjeel mear bydrage kin oan de brede wolfeart fan hiel Nederlân. Ek draacht it Deltaplan signifikant by oan de realisaasje fan lanlike en Europeeske klimaatdoelstellingen.

Deputearre Avine Fokkens is entûsjast: “Folle flugger reizgje mei de trein. Wenningbou nei ferlet. En ympulse foar ús wolfeart en leefberens. Lelylijn en Deltaplan biede ús geunstige perspektiven.”

In oantal positive effekten komt út it ûndersyk nei foaren. De 'Bouwstenen voor het Deltaplan Noordelijk Nederland' skoart posityf yn de Brede Welvaartsanalyse. Yn alle senario’s groeie noardlik Nederlân en de rest fan Nederlân ekonomysk tichter nei elkoar ta. De Boustiennen ferdiele de materiële en ymmateriële wolfeart better oer it lân. Dat hat in posityf effekt op it wolwêzen, de sûnens en de sosjale koheezje fan de hiele Nederlânske mienskip. Mear foarsjennings yn noardlik Nederlân fergrutsje de leefberens en soarget foar mear wengenot. Ek wurde de efterlânferbiningen fan Lelystêd Airport fersterke.

De Lelyline soarget fuortdaliks al foar minimaal 20.000 ekstra reizen en in gâns koartere reistiid fan en nei it noarden. Tusken Grins / Ljouwert en Schiphol skeelt it oant wol fyftich minuten reistiid. De Nedersaksenline komt goed út de maatskiplike kosten- en bate-analyze, it is in nije skeakel yn it netwurk. De line biedt benammen de regionale kearnen yn Drinte, Grinslân en Twente ûntwikkelperspektyf en kin krimp yn dy regio keare.

Ek yn de Rânestêd wurde de effekten field: der wurdt dêr minder druk útoefene op de krapte romte, omdat ekstra wenningen en de byhearrende ynfrastruktuer better oer hiel Nederlân ferdield wurde.

Ut modelberekkeningen docht bliken dat der troch ynvestearringen yn spoar alle dagen op syn minst 25 tûzen ekstra reizen makke wurde.

It ûndersyk is in ferfolch op it yn ‘e maitiid fan 2021 útbrochte dokumint 'Bouwstenen voor het Deltaplan Noordelijk Nederland'. Dêryn beaen de noardlike provinsjes oan om in bydrage te leverjen oan nasjonale opjeften as wenningbou, enerzjytransysje en klimaatadaptaasje. Dêrfoar binne ynvestearringen nedich yn de spoarweiynfrastruktuer. It giet om de Lelyline (in nije rappe ferbining fan de Rânestêd fia Lelystêd nei Grins en Ljouwert ), it opwurdearjen fan de besteande spoarferbinings Zwolle – Grins / Ljouwert en Zwolle – Emmen, de realisaasje fan de Nedersaksenline (fersterkjen ferbining Grinslân-Drinte-Twente troch opbou spoarnetwurk tusken Emmen en Veendam ).

Yn it regearakkoart stiet dat it kabinet jild reservearret (3 miljard euro) om mei finansiering út de regio en Europeeske fûnsen de Lelyline oanlizze te kinnen. It kabinet wol útwurkje hoe't de Lelyline, yn it ramt fan it Deltaplan foar it Noarden, bydrage kin oan fersterking fan de ekonomy fan it Noarden, de ûntsluting fan nij te ûntwikkeljen wenningbougebieten en bettere ynternasjonale treinferbinings mei it noarden fan Dútslân.

Noat: It ûndersyk waard útfierd troch Decisio, MUST, TwynstraGudde, MOVW Mobility en SWECO, yn opdracht fan Ministearjes fan IenW, BZK, EZK, provinsjes Grinslân, Fryslân, Drinte en Flevolân, gemeenten Assen, Emmen, Grins en Ljouwert en de wetterskippen Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s, DrenOverijts en Delechtts, Delsselse, Delsselse, en de Zuiderstand.

Snel met de trein: Lelylijn. In dit filmpje vertellen lijsttrekkers van politieke partijen dat zij vinden dat de Lelylijn er moet komen.

Bron: YouTube(externe link)

Lijsttrekkers Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag, Esther Ouwehand, Kees van der Staaij, Gert-Jan Segers, Lilian Marijnissen en Lilliane Ploumen aan het woord.