Fia it Iepen Mienskipsfûns (IMF) jout de provinsje Fryslân subsydzje oan 17 inisjativen yn de regio Noardeast-Fryslân. Yn de tredde iepenstellingsperioade fan 2022 giet der mei-inoar 238.891 euro nei projekten foar leefberens yn de mienskip. Ien fan de honorearre projekten is it ‘Untwikkeljen fan lessen en leskisten foar de Talintewurkpleats’.

It ûntwikkeljen fan lessen en leskisten foar de Talintewurkpleats

De Talintewurkpleats is in mobyl leslokaal dy't by de skoallen lâns giet mei in fakdosint dy’t lessen jout op it mêd fan wittenskip en technology. De Talintewurkpleats hat as doel om alle learlingen fan 4 oant en mei 12 jier (+/- 4000) op basisskoallen yn de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel foar wittenskip en technology entûsjast te meitsjen en bern harren talinten ûntdekke te litten. Dat dogge se troch de mobile wurkpleats mei fakdosint by de oanbelangjende skoallen del gean te litten, ék yn alle lytse doarpen. De Talintewurkpleats wol njonken leskisten en lessen op it mêd fan wittenskip en technology, him ek mear rjochtsje op sirkulariteit, duorsumens en sûnens. Mei help fan it Iepen Mienskipsfûns wol de Talintewurkpleats de lessen en leskisten sels ûntwerpe en gearstalle litte. De Talintewurkpleats is in gearwurking tusken fiif skoalbestjoeren en wolwêzensorganisaasje (KEaRN ).

Totale ynvestearring: € 59.640       Bydrage út it Iepen Mienskipsfûns € 23.856


Iepen Mienskipsfûns

Ek yn 2023 kin der subsydzje oanfrege wurde. De earste oanfraachperioade rint fan 16 jannewaris o/m 2 febrewaris (17.00 oere) 2023. De wichtichste betingst is dat it projekt bydraacht oan it ferbetterjen fan de leefberens. De projektadviseurs fan Streekwurk binne beskikber foar it begelieden en advisearjen fan de inisjatyfnimmers by it oanfreegjen fan subsydzje foar harren projekt. Sjoch foar mear ynformaasje en ynspirearjende projekten op www.streekwurk.frl/imf(eksterne link).
 

Projekten 3e subsidieronde Iepen Mienskipsfûns 2022

Yn it oersjoch hjirûnder steane de oare 16 IMF-projekten út Noardeast-Fryslân beskreaun, dy't yn de tredde subsydzje-omgong fan 2022 subsydzje krigen hawwe.

Initiatief

Aanvrager

Investering

Bijdrage

Kleine IMF-projecten

Verduurzaming Fierljeppersaccomodatie de Jint Burgum

Door middel van zonne-energie, uitbreiding douche- en kleedgelegenheid en inrichting van een invalidentoilet gaat fierljepaccommodatie de Jint verduurzamen. Daarnaast zullen ook de vlonderplanken op de aanlopen worden vervangen door duurzaam hout. De werkzaamheden worden in eigen beheer door vrijwilligers uitgevoerd.

Ljeppersklup Burgum

€ 34.160

€ 10.000

Pleininrichting samenlevingsschool de Tijstream Holwerd

Het schoolplein van de nieuwbouwlocatie voor Basisschool de Tijstream aan en in MFA de Ynset wordt ingericht als optimale speelgelegenheid met een betegeld en groen deel en mogelijkheden voor kinderen met een (fysieke) beperking. Het schoolplein zal ook gebruikt worden door o.a. de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, het jeugdwerk en de voetbalvereniging die ook gehuisvest zijn in het MFA.

Tijstream

€ 90.145

€ 10.000

Bloemenweide Klaasslúske Ryptsjerk

Bij de in 2021/2022 aangelegde nieuwe sluis Klaasslúske in Ryptsjerk worden bloembollen geplant door de basisschoolkinderen, een bloemenrijk mengsel gestrooid en een informatiebord geplaatst met de benaming van de planten en bloemen in zowel het Frysk als Nederlands. 

Feriening foar Doarpsbelangen Ryptsjerk

€ 9.749

€ 3.900

Jeu de Boulesbaan Ferwert

In Ferwert wonen veel senioren, maar er is weinig aanbod voor ouderensport. Om meer aanbod te creëren en in te spelen op de behoefte wordt er een Jeu de Boulesbaan aangelegd op het sportcomplex van Ferwerd - Hegebeintum. Hierdoor kan er ook gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van het clubgebouw en is er ruimte voor sociale interactie. 

V.V. Wardy Dorpsbelang Ferwert-Hegebeintum

€ 17.348

€ 6.939

Vergroening Plein it Bynt Sumar

Het plein van It Bynt in Sumar wordt aantrekkelijker en duurzamer gemaakt. Betontegels maken plaats voor o.a, wadi’s, een buitenlesplaats en natuurlijke speeltoestellen. De natuur wordt dichter bij de kinderen gebracht, zodat ze kunnen ontdekken, fantaseren, spelen, leren en ontspannen. Hiermee wordt een uitdagende speel- en buitenleeromgeving gecreëerd.

Bernemienskip it Bynt (Stichting Oarsprong)

€ 156.707

€ 10.000

Vervangingsplan speeltuin van Aernsmastraat Damwald

De intensief gebruikte speeltuin op de hoek van de Thiedemawei en Van Aernsmastrjitte te Damwâld krijgt 2 nieuwe toestellen. Hierdoor wordt de speeltuin weer veilig en toegankelijk voor zowel de buurtkinderen als de bewoners van de dichtbijgelegen locatie van Talant.

Speeltuinvereniging Van Aernsmastraat

€ 16.412

€ 6.500

Renovatie Speeltuin Triemen

De verouderde speeltuin in De Triemen wordt volledig gerenoveerd. Het ontwerp biedt speelplezier voor alle leeftijdscategorieën, ook voor kinderen met een beperking. Naast nieuwe toestellen komt er een speelheuvel en zandbak. Tenslotte wordt er nog een plek gerealiseerd om te kunnen zitten.

Vereniging Plaatselijk Belang Triemen

€ 66.553

€ 10.000

Groenstrook op gezamenlijk plein basisscholen Burgum

Er wordt een aantrekkelijke, uitdagende en speelbare groenstrook gerealiseerd op het gezamenlijke (kleuter)plein van basisschool CBS De Arke en OBS It Partoer In Burgum. Met het vergroenen van het schoolplein willen de beide scholen bereiken dat de leerlingen elkaar ontmoeten in de groenstrook waar iets te ontdekken, onderzoeken en vooral te spelen valt.

C.B.S.  De Arke

€ 29.744

€ 9.302

Kerstconcert Frysk Jeugd Fanfare Orkest Hallum

Het Frysk Jeugd Fanfare Orkest organiseert op vrijdag 23 december 2022 een kerstconcert in de Hoekstien in Hallum in samenwerking met de Zandtovenaar en Sera Noa ter gelegenheid van hun 25-Jarig jubileum!

Frysk Jeugd Fanfare Orkest 

€ 3500

€ 1.250

Samen van Kunst aan Huis naar Kunst uit Huis Lauwersmeer

In 2 weekenden in maart 2023 vindt een bijzondere jubileumeditie van de Kunst aan Huis Route Lauwersland plaats. Op verschillende speciale locaties in het lauwersmeergebied gaan (oud) kunstenaars van verschillende disciplines in groepjes met elkaar exposeren. De dynamiek die uit deze samenwerking voort zal komen kan tot nieuwe inspiratie, ideeën, samenwerking en zichtbaarheid van de kunstenaars en omgeving leiden.

Stichting Kunst aan Huis route Lauwersland

€ 17.000

€ 1.000

Pakje foar Pandarello o.a. in Sûwâld

In september 2023 brengt Kom mar Op! het reizend iepenloftspul een voorstelling over een circus in winterstalling naar drie dorpen: ‘In pakje foar Pandarello’. De voorstellingen worden samen met de deelnemende dorpen georganiseerd. Hiermee bieden ze dorpen de gelegenheid om ervaring op te doen met het organiseren van een iepenloftspul.

Stifting Kom mar op!

€ 77.000

€ 10.000

Middelgrote IMF-projecten

Nieuwe speeltuin De Korenbloem Damwâld

Speeltuinvereniging De Korenbloem gaat zorgen voor een veilige nieuwe speelplek die alle kinderen, met en zonder beperking/handicap en van jong tot oud uitnodigt om samen buiten te spelen. Een speelplek die uitdagend is en voldoende ruimte biedt om spel, beweging en fantasie van kinderen te stimuleren. Een plek waar iedereen welkom is en zich thuis voelt.

Speeltuinvereniging De Korenbloem

€ 90.394

€ 35.000

Boartersplakken Ie

De twee boartersplakken ) van Ee zijn aan een upgrade toe. Beide speeltuinen zijn gesitueerd op historisch belangrijke grond. Vereniging Dorpsbelang Ee gaat beide speeltuinen vernieuwen en de historie van beide plekken en de Friese taal integreren in dit plan.

Vereniging Dorpsbelang Ee

€ 63.191

€ 25.277

Renovatie speel- en ontmoetingstuin Zwagerbosch             

De enige speeltuin in Zwagerbosch wordt gerenoveerd. Er worden o.a. zitgelegenheden, een jeu de boulesbaan en een mini-bieb gecreëerd en er worden fitnesstoestellen en een tafeltennistafel geplaatst. Ook komen er skeeler mogelijkheden en zal het terrein dienen als evenemententerrein. Daarnaast worden er moestuintjes, bloembedden ter stimulering van de biodiversiteit, insectenhotels en egelvilla's geplaatst.

Speeltuinvereniging Zwagerbosch e.o.

€53.399

€ 19.008

MFC De Delfeart takomstbestindich Surhuizum

Het dorpshuis in Surhuizum wordt energiezuinig gemaakt om het toegankelijk en laagdrempelig te houden en in de toekomt van het gas af te kunnen. Er komt een hybride warmtesysteem met nieuwe gasketel en warmtepomp. Energieopwekking wordt gedaan door zonnepanelen, er vinden enkele isolatiewerkzaamheden plaats, er komt ledverlichting en de ventilatie wordt gemoderniseerd.

Stichting Dorpshuis Surhuizum

€ 81.600

€ 30.444

Padelbanen, empowerment en ecologisch terras de Leechkamp Burgum

Tennisvereniging De Leechkamp breidt uit met 2 nieuwe padelbanen en nemen actie om (eenzame) ouderen en (kwetsbare) jongeren kansen te bieden om te sporten. Daarnaast kiezen ze met de aanleg van een groen terras en duurzaamheidsinvesteringen (warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers) voor een ecologisch verantwoorde oplossing gericht op de toekomst van de vereniging.

Tennisvereniging De Leechkamp

€ 109.656

€ 26.415