Fia it Iepen Mienskipsfûns (IMF) jout de provinsje Fryslân subsydzje oan 10 inisjativen yn de regio Fryske Waadeilannen. Yn de twadde iepenstellingsperioade fan 2022 giet der mei-inoar goed 200.000 euro nei projekten foar leefberens yn de mienskip. Ien fan de honorearre projekten is ‘Boarters- en bistegreide Skiermûntseach’.
 

Boarters- en bistegreide Skiermûntseach’

Provinsje Fryslân stelt 30.000 euro beskikber foar bernebuorkerij 'de Witte Winde' op Skiermûntseach. It is in bysûnder plak op it eilân mei twa bistegreiden en in grut tal boarters- en fitnesstastellen. It is in moetingsplak foar jong en âld. Sawol de eilanners as besikers witte it plak goed te finen. De Stichting Dier- en Speelweide wol de foarsjenning fierder ûntwikkelje mei nije boarterstastellen wêrby't benammen bern útdage wurde om mear te bewegen. De totale kosten binne rûsd op 77.000 euro. De wurksumheden wurde noch dit jier útfierd mei de ynset fan in grut tal frijwilligers.

Tredde subsydzje-omgong IMF

Inisjatyfnimmers kinne fan 12 septimber oant 6 oktober 2022 wer IMF-subsydzje oanfreegje. Dat is de tredde iepenstelling fan dit jier. De wichtichste betingst is dat it projekt bydraacht oan it ferbetterjen fan de leefberens. Sûnt koart kinne ynwenners fan de Fryske Waadeilannen ek ideeën yntsjinje dy't in nij proses of produkt op it eilân bringe. Sjoch foar mear ynformaasje en ynspirearjende projekten op www.streekwurk.frl/imf.

-------------------------------

NB: Yn ûndersteand oersjoch steane alle 10 IMF-projekten fan de Fryske Waadeilannen beskreaun, dy't yn de twadde subsydzje-omgong fan 2022 subsydzje krigen hawwe.

Initiatief

Aanvrager

Bijdrage

Investering

Grote projecten

Klimaatverandering op Ameland

Het Natuurcentrum in Nes is gericht op het beleven van de Amelander natuur. Het Natuurcentrum is onderdeel van de Stichting Amelander Musea (STAM), die plannen heeft ontwikkeld om de 10 jaar oude expositie toekomstgericht te maken. De STAM sluit hierbij aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Unesco. De nieuwe inrichting wordt vooral gericht op de klimaatveranderingen en de relatie met natuur, duurzaamheid en het leven op een eiland. 

Stichting Amelander Musea

€ 75.000

€ 282.931

Middelgrote projecten

Catchy mini jachthaven Terschelling

In de passantenhaven op Terschelling verzamelt zich plastic. Met een speciaal daarvoor ontworpen machine wordt dit drijfafval uit het water gehaald. Door deze aanschaf en het plaatsen van informatieborden wil de Passentenhaven ook de bewustwording van de afvalproblematiek vergroten.

Stichting Passantenhaven Terschelling

€ 27.600

€ 69.000

Uitbreiding de Jutfabriek Terschelling

Om nog meer zwerfafval te kunnen verwerken wordt de Jutfabriek uitgebreid en nieuwe machines aangeschaft. Met het gejutte plastic dat tot kleine stukjes (granulaat) wordt verwerkt, kunnen nieuwe gebruiksvoorwerpen worden gemaakt zoals borden en bloempotten.

Stichting De Jutfabriek Terschelling

€ 31.743

€ 79.358

Beter licht in De Stag

Het voormalige gereformeerde kerkgebouw van Schiermonnikoog is in gebruik als ontmoetingscentrum; de Stag. In de 15 jaar dat het ontmoetingscentrum in gebruik is hebben er al veel evenementen plaatsgevonden. Een goede belichting en geluidsvoorziening is daarbij op zijn plaats. Er is subsidie aangevraagd voor een nieuwe ophanginstallatie voor het ophangen van verlichting en microfoons.

Stichting Cultureel Centrum Schiermonnikoog

€ 10.657

€ 40.801

Toekomst voor de dier- en speelweide

Op Schiermonnikoog kent men de dier- en speelweide als kinderboerderij “De Witte Winde”. Het is een plek waar eilanders en gasten elkaar ontmoeten, van jong tot oud. Om dit ook in de toekomst mogelijk te maken worden nieuwe speeltoestellen geplaatst. Bovendien wordt het hekwerk volledig vervangen om de veiligheid van mens en dier te bevorderen. Hierdoor wordt de kans op vernielingen minder groot.

Stichting Dier- en Speelweide Schiermonnikoog

€ 30.000

€ 77.216

Kleine projecten

Aanpassing huisartsenpraktijk Midsland

In de toekomst wil de huisartsenpraktijk beter zijn voorbereid op mogelijke virusuitbraken. De praktijk wordt verbouwd om de veiligheid van patiënten, artsen, assistentes en andere medewerkers beter te kunnen garanderen. In de vernieuwde situatie zal het bovendien gemakkelijker worden de “gewone zorg” door te laten gaan.

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Midsland

€ 7.112

€ 17.780

Campagne waarnemers en opvolgers huisartszorg

Huisartsenzorg op de Wadden is van groot belang voor de leefbaarheid op de eilanden. Huisarts zijn op een eiland vraagt om extra scholing. De arts op een eiland is ook apotheker, is geschoold in tele-radiologie, verleent eerste hulp en is ook verloskundig actief. Om voor de toekomst de huidige kwaliteit te waarborgen wordt een wervingscampagne opgezet om een pool van waarnemers te vormen die zich mogelijk op termijn permanent op de eilanden vestigen.

Doktersdiensten Friesland BV

€ 8.095

€ 21.955

Publicatieborden Vlieland

In samenwerking met de gemeente plaatst de ondernemersvereniging bij de sfeer en uitstraling van het eiland passende duurzame houten publicatieborden in de openbare ruimte van Vlieland. Op de borden is ruimte voor zowel toeristische als maatschappelijke informatie.

Ondernemersvereniging Vlieland

€ 6.477

€ 15.972

Echo-apparatuur Anno 2022

De huisartsenpraktijk van West-Terschelling schaft echo-apparatuur aan waarmee specialisten van de wal kunnen mee beoordelen en waarvan de uitkomst digitaal kan worden opgeslagen in het patiëntendossier. Dit verbetert de zorg, scheelt de patiënten reistijd, vermindert de zorgkosten en levert ook nog eens een bijdrage aan de duurzaamheid.

J.W. Kuhlman

€ 10.000

€ 25.800

Foetale bewaking Terschelling

Door het aanschaffen van CTG-apparatuur (voor het maken van babyhartfilmpjes) kan op Terschelling betere prenatale zorg worden geboden. Bijkomend voordeel is dat de doelgroep minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te reizen. Het verlaagt de zorgkosten en is duurzamer.

Verloskundig Samenwerkingsverband Terschelling

€ 1.633

€ 4.083