In muzykfoarstelling bywenje, films sjen, kultuer snuve yn stêd of doarp: Friezen binne aktyf en ynteressearre yn kultuer. Dat docht bliken út in ûndersyk dat ein 2022 hâlden is om ynsjoch te krijen yn kultuerpartisipaasje yn Fryslân. Om te witten te kommen of en hoe faak ynwenners fan Fryslân oan kulturele aktiviteiten meidogge, is ûnder 30.000 húshâldens in fragelist ferspraat. Hast 2.800 Friezen fan 18 jier en âlder hawwe de enkête ynfolle. Fan de minsken dy’t oan ‘e enkête meidien hawwe hat 89% oanjûn kultuer wichtich te finen.

Yn Fryslân is in rom en fariearre kultureel oanbod, fynt 63% fan de respondinten. Yn de ôfrûne 12 moanne hat goed trijekwart fan de respondinten yn alle gefallen ien aktiviteit beoefene. Dêrby wurde film, fideokeunst, fotografy en muzyk meitsje it measte neamd. Fierder joech goed 94% fan de respondinten oan it wichtich te finen dat bern yn it ûnderwiis yn ‘e kunde komme mei kultuer.

Ynteresse

De ynteresse foar kultuer ferskilt de âldenskategory en opliedingsnivo. Minsken mei in hegere en middelbere oplieding jouwe oan faker kulturele aktiviteiten te beoefenjen of te besykjen. It liket dêrby net út te meitsjen oftst yn ‘e stêd wennest of krekt dêr bûten. Gebrek oan ynteresse wurdt as wichtichste reden neamd om net mei te dwaan oan kulturele aktiviteiten.

Kultuerdeputearre Sietske Poepjes fynt de útkomsten fan it ûndersyk bemoedigjend. “Kultuer is wichtich foar it libbensklimaat yn Fryslân en alle ynwenners fan Fryslân moatte dêrom ek de kâns krije om diel te nimmen oan kulturele aktiviteiten”, sa seit de deputearre. “Wy binne grutsk op ús kulturele klimaat en it is moai dat de minsken yn Fryslân dat ek wurdearje.”

It ûndersyk nei de kultuerpartisipaasje wurdt ien kear yn ‘e fjouwer jier ûnder ynwenners fan Fryslân hâlden. Yn 2018 wie it foarige ûndersyk. Dêrby wurdt sjoen nei ferskillen tusken âldens, slachte, opliedingsnivo en wenfermidden. De útkomsten kinne troch oerheden en kulturele ynstellings brûkt wurde om better op it kulturele ferlet fan ynwenners fan Fryslân yn te spyljen.

Ferliking mei 2018

De ferskillen tusken de mjitting yn 2018 en dy yn 2022 binne lyts. It tal respondinten dat yn 2022 in kulturele aktiviteit beoefene hat, lei wat heger as yn 2018. Streamingstsjinsten en online tsjinsten binne yn de ôfrûne 4 jier wichtiger wurden. Yn ferliking mei 2018 jouwe respondinten no oan mear kulturele aktiviteiten beoefenje te wollen. Yn hoefier’t COVID fan ynfloed west hat op de resultaten is ûnbekend. It hiele ûndersyksrapport is werom te lêzen fia: www.fryslan.frl/nijpodium.