Mei wat lekkers foar ûnderweis winsken deputearre Avine Fokkens-Kelder, wethâlder Bauke Dam en regiodirekteur Milfred Hart woansdeitemoarn 24 maaie de earste reizgers op it busstasjon yn Snits in goede reis. It busstasjon en it omlizzende gebiet binne yn de ôfrûne moannen ûnder hannen naam. De wurksumheden binne fierhinne klear en dêrom koene de earste bussen fan it fernijde stasjon ôfreizgje.

Een hand waarin een roze koek in vorm van een hart en een een kaartje met een boodschap er op

Ein oktober sette oannimmer Heijmans útein mei de wurksumheden oan it busstasjon yn Snits en it omlizzende gebiet. Sa binne ek it foarplein fan it NS-stasjon, de Dr. Boumawei en de Kanaalstrjitte oanpakt en opnij ynrjochte. De faasje is ferlege fan 50 km/o nei 30 km/o. It fytspaad is boppedat ferlein, wêrtroch't it foar skoalbern in stik feiliger makke is.

Ek binne de perrons op it busstasjon ferhege en binne der streken op it asfalt oanbrocht om de reizgers mei in fysike beheining it paad te wizen.. Sa is dit busstasjon better berikber foar reizgers mei in mobiliteitsbeheining. Mei alle feroarings is it busstasjon Snits – mei sa’n 200.000 ynstappers it jier en wat omfang oanbelanget de fiifde bushalte fan Fryslân – feiliger, tagonkliker en better berikber.

Ofslutende wurksumheden

De kommende wiken binne der noch in oantal lêste wurksumheden. Heal juny komt der in DRIS, in dynamysk reizgers ynformaasjesysteem, op it busstasjon. Op dat paniel kinne reizgers de meast aktuele oankomst- en ôfreisynformaasje sjen. Yn it neijier folget de beplanting dêr't it stasjonsgebiet in griene útstrieling mei krijt.