Op dit stuit komme jo net mear yn oanmerking foar de oanfoljende subsydzje. It subsydzjeplafond fan dizze Fryske regeling is mei yngong fan 19 april berikt.

It Fryske subsydzje Extra tegemoetkoming voor woningeigenaren provincie Fryslân, oftewol de Fryske plus, blykt in grut sukses ûnder Fryske wente-eigeners. Der is mei-inoar 3,5 miljoen euro – budzjet út it Fryske Oanfalsplan Enerzjybesparring wei – oan Fryske oanfregers takend. Dêrmei binne, sûnt it begjin yn 2020, goed 3500 huzen duorsumer makke.

Enerzjydeputearre Sietske Poepjes is wiis mei it sukses fan de subsydzjeregeling, mar fynt it spitich dat in part fan de Fryske oanfregers dêr gjin gebrûk fan meitsje kinnen hat. “Der binne mear as 3000 Fryske huzen mei it subsydzje duorsumer makke, in boppeslach. Mar as minsken troch it sukses jild misrinne, is dat tige spitich. Wy komme ynkoarten  mei it Frysk Oanfalsplan Isolaasje en hoopje dêrmei de Fryske ferduorsuming wer in nije stimulâns te jaan,” sa seit de deputearre.

Goed om te witten De Ryksregeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)(externe link), of de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)(externe link) rint wol troch. Ek steane der út it Ryk en de provinsje Fryslân wei in tal nije kampanjes foar ferduorsuming op priemmen.