In libben lang ferkearsles. Dat is it idee fan Permanente VerkeersEducatie (PVE). Under rezjy fan it Regionaal Orgaan verkeersveiligheid (ROF) helpe alle Fryske gemeenten en de ferkearsfeilichheidpartners by it organisearjen en útfiere fan ferkearsprojekten en foarljochtingsaktiviteiten. De gemeenten stelle dêrfoar alle jierren in eigen aktiviteitenprogramma op.

Digitaal magazine Verkeerseducatie en Publieksacties 2023

Besjoch de Ferkearsedukaasje en publyksaksjes 2023 mei ynformaasje en filmkes troch op ûndersteande knop te klikken (brûk as browser Chrome of Firefox).

ROF magazine 2023

Een oudere dame met helm op de fiets op een fietspad langs het water. Er staat een etiket op waar in staat Verkeerseducatie en Publieksacties

ROF magazine 2022

Een vrouw op een driewieler, een man op de fiets en twee personen op een  duofiets in een straat met huizen en een brede sloot. Er zit een etiket op met de tekst Verkeerseducatie en Publiekacties