Tink dy ris yn: do wurkest allegeduerigen oan grutte útdaagjende projekten yn de moaiste provinsje fan Nederlân én stiest mei dyn fuotten midden yn ‘e mienskip. Dat dochst by de Fryske Flekspool: ien wurkjouwer, mar hieltyd wer in oare baan. Ofwikseljend en ûndernimmend, alle kearen wer in nije útdaging dêr’tst dy hielendal op talizze kinst.

Wat moatst dwaan?

Do kinst yn Fryslân oan ‘e slach as programmamanager, projektlieder, omjouwingsmanager, proseslieder en noch ferskate oare rollen. Alle dagen wurkest oan grutte maatskiplike opjeften op it mêd fan natuer, lânbou, ynfrastruktuer, mobiliteit, klimaat en enerzjy, wetter, ekonomy, rekreaasje en toerisme, kultuer en neam sa mar op.

Er staat een hele groep mensen die hun bouwhelm de lucht in gooien

Konkrete foarbylden?

 • Do giest as projektlieder oan ‘e slach foar it fuortsterkjen fan de dyk tusken it buorskip Koehoal en de Lauwersmar. In ynteressant en mânsk projekt, wêrby’tst wurkest oan it fuortsterkjen fan de Fryske Waadseedyk oer in ôfstân fan 47 kilometer. Yn dat moaie gebiet lizze ferskate útdagings. Dêrom kombinearje wy it fuortsterkjen fan de dyk mei it ferbetterjen fan it lânskip en de natuer. Dat dogge wy yn oparbeidzjen mei de omkriten. Do sjochst kânsen en sikest op in konstruktive wize de ferbining.
   
 • Do giest de útdaging oan om by te dragen oan it ferbetterjen fan de natuer yn Fryslân en it werombringen fan de CO2-útstjit. Bygelyks as projektlieder of programmamanager foar it Fryske feangreidegebiet. Dat is in yngripend fraachstik, wêrmei’t in soad belangen anneks binne. Do wurkest dêrby in soad mei de ûnderskate partijen yn de gebieten gear.
   
 • Of do pakst de kâns om de enerzjytransysje yn Fryslân fierder te bringen, wêrby’tst wurkest oan enerzjyoplossings lykas wynenerzjy, sinne-enerzjy en grien gas. In tige yntegrale opjefte mei in soad ynnovaasjes en gearwurkings mei lânbou en sirkulêre ekonomy. Dat freget in brede ynset fan minsken lykas do! Do witst wat it ynhâldt om oan grutte opjeften yn bestjoerlike prosessen te wurkjen.

En dit binne noch mar in pear eleminten út ferskate mooglikheden. Koartsein: der is in soad te dwaan!

Wat is de Fryske Flekspool?

De Fryske Flekspool is in gearwurking tusken Wetterskip Fryslân, provinsje Fryslân, gemeente Ljouwert en gemeente Súdwest-Fryslân. Do komst yn in entûsjast team fan kwalifisearre meiwurkers te wurkjen dat foar ferskate opdrachten  fan dy oerheden yn te setten is. De flekspool soarget derfoar dat de meiwurkers oan ‘e slach geane op komplekse, faak yntegrale projekten of opdrachten.

Formeel komst yn tsjinst by ien fan de gearwurkjende oerheden. Do begjinst lykwols daliks te wurkjen foar opdrachten fia de Fryske Flekspool en foarmest in team mei de oare kollega’s yn ‘e flekspool.

Wat nimsto mei? 

 • Do bist in betûfte programma-, omjouwings- of projektmanager, projektlieder of proseslieder.
 • Do sjochst it as útdaging om oan komplekse, yntegrale opjeften te wurkjen.
 • Do bist by steat om dy fleksibel yn te setten foar ferskate projekten.
 • Do hast in echte pioniersmentaliteit en wolst mei bouwe oan in nij team.

Ynskaling yn de Fryske Flekspool is merkkonfoarm: fan skaal 11 ôf, dat is ôfhinklik fan dyn rol yn in programma of projekt.

Wurkgelok stiet by ús foarop. Want yn Fryslân sette wy by alles wat wy dogge lok op 1. Net foar neat wenje yn Fryslân de lokkichste ynwenners fan Nederlân.  Check ’t sels mar!

Er zitten vier mensen in een kringetje te overleggen met elkaar.

Bisto ynteressearre?

De reaksjemooglikheid op ús wervingskampanje foar 8 nije kollega's is ûnderwilens sletten. Wolst dochs dyn ynteresse foar ús Flekspool kenber meitsje? Belje of mail dan gerêst mei José foar in ôfspraak: 058 – 292 51 19 of info@fryskeflekspool.frl. Dan ferkenne we wat wy foar elkoar betsjutte kinne.