Fan 11 desimber 2022 oant en mei 14 desimber 2024 bliuwt Arriva ferantwurdlik foar it busferfier yn Fryslân. It giet yn dy perioade om in oerbrêgingskonsesje (needkonsesje). Troch de koroanapandemy koe net in reguliere oanbesteging dien wurde omreden fan ûnwissichheden oer reizgersoantallen. Under dizze konsesje stiet it weromheljen fan âlde, it fêsthâlden fan ’e hjoeddeistige en it oanheljen fan nije reizgers sintraal.

Op dit stuit brûkt 85% fan it tal reizgers fan fóár de koroanapandemy de bus. Troch de oprinnende kosten en minder wurdende opbringsten sil Arriva 9% minder tsjinstregelingsoeren ride ferlike mei de no jildende tsjinstregeling. De provinsje hat dêrmei ynstimd. Utgongspunten binne it yn stân hâlden en fuortsterkjen fan ’e linen mei de measte reizgers, it koarter meitsjen fan reistiden op linen, it better oanslute litten fan bus en trein, it ynsetten fan ûnderskate tsjinstregelings en it ynsetten fan fraachôfhinklik ferfier of lytsere bussen op ritten mei minder as fiif reizgers.

It omleech gean fan it tal tsjinstregelingsoeren kin gefolgen hawwe foar de reizger. Arriva fiert de oanpassings troch op plakken dêr’t net folle reizgers binne en dêr’t alternative foarmen fan iepenbier ferfier binne, lykas de Opstapper en de Linetaksje. Alle kearnen dy’t no iepenbier ferfier hawwe, hâlde in foarm fan iepenbier ferfier. Yn septimber folget noch in neiere berekkening op grûn fan hoe’t it lân der dan hinne leit yn it iepenbier ferfier.

"Koroana hat it iepenbier ferfier yn in ûnwisse sitewaasje brocht. Us âlde kontrakt mei Arriva rint dit jier ôf. De konsesje foar de kommende twa jier is in foege needgreep om yn ’e hjoeddeistige omstannichheden in sa goed mooglik iepenbier ferfier te hawwen. Dêr geane wy foar”, seit deputearre Avine Fokkens-Kelder.

Oerbrêgingskonsesje-oanpassings

Om it iepenbier ferfier noch tagonkliker te meitsjen foar reizgers, sil Arriva it brûken fan bus en trein foar kwetsbere doelgroepen stimulearje mei spesjale abonneminten. Dêrneist kinne reizgers ynkoarten makliker betelje mei bygelyks in betelpas, yn stee fan allinne de IF-tsjipkaart.