Persoansgegevens & Privacy

De provinsje Fryslân giet sekuer mei jo persoansgegevens om en hannelet neffens de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Foar kontakt mei ús funksjonaris gegevensbeskerming kinne jo maile nei provincie@fryslan.frl

Pagina opties