Subsydzjeregeling 75 jier frijheid Fryslân

Dit bericht is niet meer actueel

Inisjatyfnimmers kinne in provinsjale bydrage oanfreegje foar projekten dy’t te krijen hawwe mei 75 jier befrijding yn Fryslân.

Dit kin fan 27 augustus oant en mei 6 septimber 2019. Der is 400.000 euro beskikber. Mear ynformaasje stiet op www.fryslan.frl/75jaarvrijheid

It giet ûnder oaren om herdenkingen, lesprogramma’s en it meitsjen fan films. Wichtich is dat se te krijen hawwe mei de Fryske situaasje en unyk binne. De regeling kent maksimaal 40 persint fan de projektkosten ta en nea mear dan 100.000 euro.

Pagina opties