Nijjierstaspraak 2021 Kommissaris fan de Kening yn Fryslân drs. A.A.M. Brok

Wolkom yn de Steateseal fan it provinsjehûs yn Ljouwert! Op 3 maart is it 125 jier lyn dat Kommissaris fan de Keninginne Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten dizze steateseal iepene. Noch altyd ien fan de moaiste monumintale romten yn ús provinsje. Dit is it plak dêr’t ús provinsjale parlemint, de Provinsjale Steaten, besluten oer de takomst fan ús provinsje nimt.

Te downloaden:

Pagina opties