Nijjierstaspraak 2020 fan kommissaris fan de Kening

Dit bericht is niet meer actueel

Op freed 3 jannewaris 2020 wie de jierlikse Nijjiersgearkomste fan it kolleezje fan Deputearre Steaten, mei ynwenners en relaasjes fan provinsje Fryslân.

Kommissaris fan de Kening A.A.M. Brok hold wilens dizze gearkomste de Nijjierstaspraak. De taspraak kinne jo ûnderoan dizze side fia de reade knop dellade en (yn it Frysk) weromlêze. 

Commissaris van de Koning Brok op verhoging met microfoon voor publiek

Foto: Kommissaris fan de Kening A.A.M. Brok hâldt taspraak op it provinsjehûs

Nijjierstaspraak 2020

Pagina opties