Nijjierstaspraak 2019 fan Kommissaris fan de Kening

Dit bericht is niet meer actueel

Op freed 4 jannewaris 2019 wie de jierlikse Nijjiersgearkomste fan it kolleezje fan Deputearre Steaten, mei ynwenners en relaasjes fan provinsje Fryslân.  

Kommissaris fan de Kening A.A.M. Brok hold willens dizze gearkomste de nijjierstaspraak. Dizze kinne jo (yn it Frysk) weromlêzen.

Cdk Brok houdt nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.