Koroana subsydzje gastfrijheidsekonomy ferlinge

De hoareka-terrassen geane wer iepen, dêrom bringt de provinsje nochris oan 'e Fryske ‘koroanasubsydzje’ yn omtinken fan de ûndernimmers. De regeling is oant en mei 1 oktober ferlinge en biedt finansjele stipe oan bedriuwen dy't har oan in ekonomy fan in oardelmeter oanpasse.

No't ûndernimmers wer gasten ûntfange meie, easket de rjochtline fan oardel meter ekstra omtinken. Undernimmers dy't dêr middels foar keapje moatte kinne foar in finansjele bydrage yn de kosten yn oanmerking komme. Dizze provinsjale subsydzje kin noch oant en mei 1 oktober oanfrege wurde. Undernimmers kinne maksimaal trije kear in bydrage fan € 1.500 netto krije.

Sylskoalle-eigener Jeroen Wolthuis fan Sylskoalle Het Molenhuis út Wâldsein brûkte de regeling ek: “Elk bedriuw hat skjinmakprodukten nedich, foaral no't hygiëne wichtiger is as ea. Mûlkapkes, papieren handoeken, hânsjippe; alle dingen dy't jo dochs keapje moatte en dêr't dizze subsydzje hiel geskikt foar is."

Wicher Wind fan restaurant Onder de Linden yn Snits frege subsydzje oan foar nije ynvestearrings yn it ramt fan' e oardelmeterekonomy. “Wy hawwe ús rjochte op it útwreidzjen fan it terrasseizoen mei de oankeap fan ekstra wettertichte parasols en elektrysk ferwaarme kessens dy't waarm wurde as jo derop sitte. Wy kochten ek duorsume ferpakkingsmateriaal lykas palmblêdbakjes foar ús ôfhelservice.”

Tûk en kreatyf hoe’t ûndernimmers de subsydzje brûke. Mei sokke kessens kinne jo yn novimber noch bûten sitte ”, seit deputearre Avine Fokkens-Kelder nei in bedriuwsbesite yn Snits. “Dat helpt de gastfrijheidssektor echt en dêr is de regeling krekt foar bedoeld. Der hawwe in soad subsydzje-oanfragen west. Tagelyk krigen wy sinjalen dat net elkenien bekend is mei de regeling. Dêrom is dy no ferlinge.

De subsydzjeregeling ‘Covid-19 regeling maatregelen VTE-sector Fryslân’ kin oanfrege wurde fia de webside fan Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Pagina opties