Nijs

 • Goed Frysk ûnderwiis freget geduld

  (05-12-2019)

  It ûnderwiis yn it Frysk is op in soad basisskoallen yn Fryslân noch net yn oarder. In soad skoallen fine it dreech om it fak goed oan te bieden. Dat skriuwt de Ynspeksje fan it Ûnderwiis hjoed yn in parseberjocht oer har ûndersyk nei it Frysk. De provinsje Fryslân lûkt oan de skoalbel en wiist de skoallen op harren eigen ferantwurdlikheid.

 • Wat tinke jo fan ús Omjouwingsfisy?

  (04-12-2019)

  Yn ús wen- en leefomjouwing komme in soad wichtige ûnderwerpen by-inoar. Lânskip, ferkear, wetter, wenjen, natuer, bedriuwichheid, miljeu. Ensafuorthinne.

 • Oanfoljende oanpak wetterkrassula Skylge

  (03-12-2019)

  De wetterkrassula op Skylge is noch net fuort nei de oanpak fan de ôfrûne twa jier. Der is noch in kâns dat it slagget om de eksoat fuort te heljen, dêrom start de provinsje Fryslân yn desimber mei in oanfoljende oanpak. Hjir stelt it kolleezje nochris ien miljoen euro foar beskikber.

 • Miks fan maatregels biedt kânsen foar Feangreide

  (03-12-2019)

  In miks fan maatregels biedt it bêste perspektyf om boaiemdelgong en CO2-útstjit tsjin te gean en tagelyk de lânbou in duorsum takomstperspektyf te bieden. Dit blykt út de maatskiplike kosten-batenanalyze (MKBA) ‘Remming boaiemdelgong Frysk feangreidegebiet’, dy’t provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân opstelle lieten.

 • IMF-subsydzje foar 37 projekten yn Súdwest Fryslân

  (02-12-2019)

  It Iepen Mienskipsfûns Súdwest Fryslân jout yn de tredde tender fan 2019 subsydzje oan 37 inisjativen út de mienskip.

 • IMF-subsydzje foar 23 projekten yn Súdeast Fryslân

  (02-12-2019)

  It Iepen Mienskipsfûns Súdeast Fryslân jout yn de tredde tender fan 2019 oan 23 inisjativen út de mienskip subsydzje.

 • IMF-subsydzje foar 29 projekten yn Noardeast Fryslân

  (29-11-2019)

  It Iepen Mienskipsfûns Noardeast Fryslân jout yn de tredde tender fan 2019 oan 29 inisjativen út de mienskip subsydzje. Alle projekten byinoar soargje foar in ynvestearring fan mei-inoar hast € 1,4 miljoen euro yn de leefberens fan dy regio.

 • Kultureel libben moat Fryslân yn beweging hâlde

  (26-11-2019)

  In bloeiend kultureel libben dat soarget foar beweging yn de Fryske mienskip. Dat is wêr’t de provinsje Fryslân har op rjochtet mei de nije beliedsnota Nij Poadium foar de perioade 2021 oant en mei 2024. Yn dat plan steane ambysjes foar keunst, kultuer, taal, ûnderwiis en erfgoed. Dy freegje foar de hiele perioade om in ynvestearring fan 144.710.500 euro.

 • Undersyk Ryk en regio nei Lelylijn

  (22-11-2019)

  Der komt in ûndersyk nei de potinsje fan de Lelylijn. De ministers Cora van Nieuwenhuizen (Ynfrastruktuer en Wettersteat) en Stientje van Veldhoven (Miljeu en Wenjen) en in delegaasje fan noardlike bestjoerders hawwe dat woansdei ôfpraat.

 • Nij natuergebiet Séfonsterpolder te keap

  (22-11-2019)

  Ynteressearren kinne fan hjoed ôf biede op rom 25 hektare natuer yn Gaasterlân tusken Riis en Aldemardum. Deputearre Hoogland pleatste fan ’e middei it ferkeapboerd yn de Séfonsterpolder. Provinsje Fryslân hat dat gebiet resint ynrjochte as natuer en ferkeapet it ûnder de betingst dat it natuer bliuwt.

 • Fytspaad Reitlânsfeart by Ryptsjerk iepene

  (21-11-2019)

  Hjoed (21 novimber) is it fytspaad lâns de Reitlânsfeart tusken Ryptsjerk en Hurdegaryp iepene. Yn ‘e mande mei de doarpsbelangen fan Ryptsjerk en Hurdegaryp, bern fan CBS Alpha út Ryptsjerk en Amber Vis iepene wethâlder Tytsy Willemsma it paad.

 • Subsydzje foar proef pop up-hotelkeamers yn Fryske tsjerken

  (19-11-2019)

  Yn 2020 is der yn Fryslân in proef mei pop up-hotelkeamers yn tsjerken. It is in inisjatyf fan “Heilige Nachten”. De provinsje stelt 45.000 euro subsydzje beskikber foar de proef en de opstartfase.

 • Ferfolchpetear mei Fryslân oer stikstofproblematyk

  (19-11-2019)

  Dizze wike krije de petearen oer de stikstofproblematyk mei de belanghawwende sektoaren yn Fryslân in ferfolch. Fertsjintwurdigers fan lânbou, natuer, bou, transport en bedriuwslibben sille tegearre yn petear oer hoe it proses foar koarte- en langetermynoplossingen derút sjen moat.

 • Rom baan foar natoer op provinsjale grûn

  (12-11-2019)

  Foar grûn dy’t de provinsje ferpachtet jilde mei yngong fan takommend jier nije regels foar it fersterken fan natoer, bioferskaat en miljeukwaliteit. It giet om lân dat de provinsje op it stuit net nedich hat en agrariërs pachte kinne.

 • Fryslân jout kleur oan Roze Zaterdag

  (12-11-2019)

  Roze Zaterdag krijt €100.000 stipe fan de provinsje.  Yn it wykein fan 19, 20 en 21 juny 2020 is Ljouwert it lanlike poadium foar Roze Zaterdag. Hjirmei jout Fryslân syn kleur oan frijheid, tolerânsje en leafde sûnder grinzen. Roze Zaterdag is opnommen yn it ynhâldlik program fan LF2028.

 • Provinsjaal geurbelied foar bedriuwen

  (12-11-2019)

  Der binne geurregels foar bedriuwen opsteld. Hjirmei kin de provinsje de tastiene geuroerlêst troch bedriuwen yn de gaten hâlde. Dit moat besteande geuroerlêst werombringe en takomstige problemen foarkomme.

 • Tiisdei FIT-test foar brêge Burgumerdaam

  (08-11-2019)

  Tiisdei 12 novimber fiert provinsje Fryslân mei Rykswettersteat testen út oan de brêge Burgumerdaam. De saneamde FIT-test (Functionele Inspectie en Testen) is tusken 8.00 en 17.00 oere. De brêge kin dêrtroch tusken dy tiden faker of wat langer as wenstich iepen stean.

 • Mear jild en fernijingsplicht foar Fryske Akademy

  (07-11-2019)

  Mear jild foar de Fryske Akademy. Mar ek ekstra ferplichtings. Sa wol it kolleezje fan Deputearre Steaten de Akademy helpe om harsels fuort te sterkjen en in nije wei op te gean.

 • Nije subsydzjeregeling foar Enerzjykoöperaasjes

  (05-11-2019)

  Fan 15 novimber ôf kinne enerzjykoöperaasjes yn Fryslân gebrûk meitsje fan in nije subsydzjeregeling, de Voucherregeling foar Enerzjykoöperaasjes. Yn de pot sit € 100.000. Dêrmei wreidet de provinsje de al besteande MKB-voucherregeling út.

 • Konstruktyf oerlis omskeakeling boeren Skier

  (05-11-2019)

  Boeren op Schiermonnikoog, de provinsje Fryslân en de gemeente ha konstruktyf oerlis hân oer de fuortgong fan de omskeakeling fan boeren op it eilân nei in mear ekstensive foarm fan buorkjen.

 • Bewenners oerhannigje plannen Aldegea

  (05-11-2019)

  Op freed 1 november hawwe bewenners út Aldegea de takomstplannen foar harren doarp en it havengebiet presintearre. Dizze plannen binne bondele yn it Ontwerp Masterplan Waterfront Oudega. Deputearre Avine Fokkens-Kelder en wethâlder Robert Bakker krigen de earste eksemplaren.

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Utsprutsen troch Gerrit Hiemstra op tongersdei 3 oktober 2019 yn de Steateseal yn it Provinsjehûs yn Ljouwert.

 • Taspraak KfdK A.A.M. Brok by ynstallaasje boargemaster Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Taspraak kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok by de ynstallaasje fan boargemaster Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Gjin ekstra belesting foar frachtweinen autodyk Ljouwert-Harns

  (26-06-2019)

  Frachtweinen hoege fan 2023 ôf gjin heffing te beteljen foar harren ritten oer de A31 tusken Ljouwert en Harns. De mienskiplike lobby fan de provinsje Fryslân en de gemeenten is dêrmei slagge. Dat foarkomt mooglik slûpferkear fan 400 ekstra frachtweinen deis op de N359 tusken Boalsert en Ljouwert.

Archief

Pagina opties