Nijs

 • It Amelân kriget wer Kroanbeneamde boargemaster

  (18-04-2019)

  It Amelân kriget wer in Kroanbeneamde boargemaster. Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok wol de fakatuere meikoarten iepenstelle litte. Dat hat hy woansdeitejûn yn Ballum melden oan de gemeenteried fan It Amelân.

 • Grieteke Schrama is de winner fan it Lyts Frysk Diktee 2019

  (17-04-2019)

  Grieteke Schrama fan basisskoalle Mooitaki yn Bitgummole kin it bêste Frysk skriuwe fan alle basisskoallebern yn Fryslân. Mei 16 flaters waard sy juster de winner fan it Lyts Frysk Diktee yn it provinsjehûs. Twadde waard Baukje Anna Klimstra fan De Griffel yn Ljussens mei 20,5 flaters. Emma Koree fan De Eker yn Eanjum einige op it tredde plak mei 21,5 flaters.

 • Provinsje hâldt 80 miljoen oer

  (16-04-2019)

  Fryslân kin posityf werom sjen op 2018. Troch Ljouwert – Fryslân 2018 in unferjitlik jier, mar ek finansjeel wurdt 2018 goed ôfsletten.

 • Twa froulju Keninklik ûnderskieden by jubileum Vrouwen van Nu

  (16-04-2019)

  By it hûndertjierrich bestean fan frouljuesferiening Vrouwen van Nu ôfdieling Fryslân hawwe Annelies Westerveld en Harma Heeringa-Wiegman in Keninklike ûnderskieding krigen.

 • IMF-subsydzje foar 20 projekten yn Noardeast Fryslân

  (11-04-2019)

  It Iepen Mienskipsfûns Noardeast Fryslân leveret yn de earste perioade fan dit jier subsydzje oan 20 ynisjativen fanút de mienskip. Alle projekten meielkoar soargje foar in ynvestearring fan hast 250.000 euro yn de leefberens fan dizze regio.

 • Deadehoeketraining foar skoalbern Dronryp

  (11-04-2019)

  Hjoed organisearren Oosterhof Holman en provinsje Fryslân in dei oer ferkearsfeilichheid yn Dronryp. By de ferfanging fan de brêge oer it Van Harinxmakanaal stiet ferkearsfeilichheid foarop.

 • Girlsday 2019 by De Centrale As

  (11-04-2019)

  Mar leafst 27 fammen fan Christelijke Mavo ‘De Saad’ út Damwâld hawwe hjoed technykles krige yn it ramt fan Girlsday. Sintraal yn de gastles en by de lokaasjebesite stiene: ‘hoe is it om as frou op de bou te wurkjen’ en ‘wêr moatte jo by de oanlis fan in nije wei, wat natuer en lânskip oanbelanget, rekken mei hâlde ’. Meiwurkers fan De Centrale As en Heijmans hawwe fan ‘e moarn útlis jûn. 

 • Trettjin sollisitanten foar boargemasterskip Ljouwert

  (10-04-2019)

  Njoggen manlju en fjouwer froulju ha sollisitearre nei it boargemasterskip fan Ljouwert. Under de kandidaten binne njoggen fyftigers, twa sechtigers, ien fjirtiger en in tritiger. De VVD is mei trije gadingmakkers it meast fertsjintwurdige. Trije sollisitanten binne net lid fan in partij.

 • IMF subsydzje foar 31 projekten yn Súdwest Fryslân

  (05-04-2019)

  It Iepen Mienskipsfûns Súdwest Fryslân jout yn de earste tender fan 2019 subsydzje oan 31 inisjativen fanút de mienskip. Alle projekten mei inoar soargje foar in totale investearing fan rom 1,2 miljoen euro yn de leefberens fan dizzze regio.

 • Ûlepeallen pleatst lâns De Sintrale As

  (04-04-2019)

  By de Sintrala As del tusken Dokkum en de Westereen binne ôfrûne wike goed 100 ûlepeallen delset. Troch dêrneist in rôler oer de hektometerbuordsjes te plakken, binne dy as sitplak foar ûlen ûngeskikt makke.

 • IMF subsydzje foar 23 inisjativen yn Noardwest Fryslân

  (04-04-2019)

  It Iepen Mienskipsfûns Noardwest Fryslân jout yn de earste tender fan dit jier subsydzje oan 23 inisjativen fanút de mienskip. De projekten soargje mei inoar foar in totale ynvestearing fan rom 2 miljoen euro yn de leefberens fan dizze regio.

 • Iepen Mienskipsfûns smyt 1144 projekten op

  (02-04-2019)

  Fryslân brûst fan de inisjativen.

 • Enerzjyneutrale provinsjale organisaasje foarsjocht yn eigen ferlet

  (02-04-2019)

  Enerzjybesparjende maatregels, sinnepanielen en duorsume waarmte.

 • Rotonde Garyp ien wike earder iepen

  (29-03-2019)

  It ferkear út Ljouwert wei nei Garyp/Earnewâld en út Garyp/Earnewâld wei nei Drachten kin fan hjoed ôf, freed 29 maart, alwer fia de út- en oprit fan de Wâldwei (N31) ôf. Oannimmer Strukton Civiel Noord & Oost wurke mei man en macht oan de oanlis fan de nije rotonde by Garyp wêrtroch’t it krúspunt ien wike earder foar it ferkear iepen kin.

 • Start twadde omgong lânskipsferbettering De Centrale As

  (25-03-2019)

  Foar it opknappen fan de lânskipseleminten lâns de Sintrale As (N356) krije grûneigeners de mooglikheid dat – alhiel fergees – útfiere te litten. Goed 450 grûneigeners, mei grûn binnen it gebiet fan De Centrale As, hawwe in útnûging krige foar in ynformaasjegearkomste oer hoe’t sy foar dy lânskipsferbettering yn oanmerking komme kinne. Lânskipseleminten binne, ûnder oare, elzesingels, houtsingels en houtwâlen. Dizze wurde snoeid en wêr’t dat nedich is, byplante.  

 • Yntinsivere gearwurking troch ‘Natuer mei de Mienskip’

  (22-03-2019)

  Njoggen organisaasjes* dy’t belutsen binne by it lanlik gebiet, stelle de provinsje foar mei-inoar te wurkjen oan de Fryske natuer. Mei as doel om natuer te meitsjen foar elkenien, wêrby it belang fan bioferskaat foarop stiet. Deputearre Steaten binne posityf om de gearwurking oan te gean en twa pilots te begjinnen. Provinsjale Steaten beslute yn july of de provinsje en de partners it útstel feitlik fierder útwurkje sille.

 • IIsfontein yn Dokkum yn gebrûk nommen

  (22-02-2019)

  Yn Dokkum is sakrekt de IIsfontein yn wurking steld. It is de alfde en lêste fontein fan it 11Fountains-projekt. Byldzjend keunstner Birthe Leemeijer, deputearre Sietske Poepjes en wethâlder fan Noardeast-Fryslân Pytsje de Graaf iepenen it keunstwurk.

Archief

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.