Nijs

 • Advys oan minister foar tagonklikens it Amelân

  (14-01-2020)

  Alle mooglike oplossingen foar de tagonklikens fan it Amelân moatte yn byld brocht wurde. Dat is it advys fan de provinsje Fryslân, de gemeenten it Amelân en Noardeast-Fryslân oan minister Cora van Nieuwenhuizen fan Ynfrastruktuer en Wettersteat. It giet om it ferbetterjen fan de besteande farferbining, ferpleatsing fan it oanlisplak fan de fearboat fan Holwert nei Ferwert en in tunnel.

 • Inisjatyfrike Friezen mei goede projektideeën socht

  (10-01-2020)

  Friezen mei in goed idee om de leefberens yn harren doarp, stêd of op harren eilân te ferbetterjen, kinne fan 13 jannewaris oant en mei 6 febrewaris 2020 wer subsydzje oanfreegje út it Iepen Mienskipsfûns (IMF). Mei dizze subsydzjeregeling, dy’t koartlyn útwreide is mei moetingsplakken, helpt provinsje Fryslân inisjativen út de mienskip út te fieren. Yn dizze subsydzjeomgong is € 1.450.000 beskikber foar hiel Fryslân.

 • Nijjierstaspraak 2020 fan kommissaris fan de Kening

  (06-01-2020)

  Op freed 3 jannewaris 2020 wie de jierlikse Nijjiersgearkomste fan it kolleezje fan Deputearre Steaten, mei ynwenners en relaasjes fan provinsje Fryslân.

 • Wat tinke jo fan ús Omjouwingsfisy?

  (10-12-2019)

  Yn ús wen- en leefomjouwing komme in soad wichtige ûnderwerpen by-inoar. Lânskip, ferkear, wetter, wenjen, natuer, bedriuwichheid, miljeu. Ensafuorthinne.

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Utsprutsen troch Gerrit Hiemstra op tongersdei 3 oktober 2019 yn de Steateseal yn it Provinsjehûs yn Ljouwert.

 • Taspraak KfdK A.A.M. Brok by ynstallaasje boargemaster Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Taspraak kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok by de ynstallaasje fan boargemaster Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Gjin ekstra belesting foar frachtweinen autodyk Ljouwert-Harns

  (26-06-2019)

  Frachtweinen hoege fan 2023 ôf gjin heffing te beteljen foar harren ritten oer de A31 tusken Ljouwert en Harns. De mienskiplike lobby fan de provinsje Fryslân en de gemeenten is dêrmei slagge. Dat foarkomt mooglik slûpferkear fan 400 ekstra frachtweinen deis op de N359 tusken Boalsert en Ljouwert.

Archief

Pagina opties