Nijs

 • MKB-Voucherregeling no ek foar skoalling personiel

  (31-03-2020)

  Undernimmers kinne fan freed 3 april ôf de MKB-Voucherregeling ek brûke foar om- of byskoalling fan harren personiel. De leechdrompelige MKB-Voucherregeling komt ûndernimmers temjitte yn kosten foar bedriuwsûntwikkeling, ynnovaasje en strategysk personielsbelied. Undernimmers kinne oant 50% fan de kosten fan in eksterne ekspert of oplieding fergoede krije. De regeling wurdt ferromme.

 • Oprop Waadeilannen: bliuw safolle mooglik thús

  (27-03-2020)

  De boargemasters fan de fiif Waadeilannen dogge yn oansluting op de lanlike rjochtlinen fan de regearing en it RIVM in oprop oan toeristen om yn de kommende wiken safolle mooglik thús te bliuwen. De boargemasters wolle sa de risiko’s foar eilanners en gasten om mei it coronafirus besmet te wurden safolle mooglik beheine.

 • Aktiviteiten 75 jier frijheid yn Fryslân fersobere of útsteld troch it coronavirus

  (25-03-2020)

  Om de fersprieding fan it coronafirus tsjin te gean wurdt ek yn Fryslân de fiering fan 75 jier frijheid flink fersobere. Dit betsjut dat in protte eveneminten en aktiviteiten yn it ramt fan 75 jier befrijing yn in oare foarm trochgean, of hielendal net.

 • Yn 2030 fjouwer kear safolle skjinne enerzjy yn Fryslân

  (24-03-2020)

  Oer tsien jier wekket Fryslân op syn minst fjouwer kear safolle skjinne enerzjy op mei sinnepanelen en wynmûnen. Dat plan lizze alle Fryske gemeenten, provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân oan harren folksfertsjintwurdigers foar. Mei grutte, al bekende projekten komt de Fryske elektrisiteitsproduksje op 2,3 TWh.

 • Jon Hermans-Vloedbeld waarnimmend boargemaster Skylge

  (23-03-2020)

  Jon Hermans Vloedbeld (VVD, 66) is fannejûn yn de wenning fan kommissaris fan de Koning drs. A.A.M. Brok beëdige as waarnimmend boargemaster fan Skylge.

 • In wurd fan de Kommissaris fan de Kening, drs. A.A.M. Brok

  (21-03-2020)

  Bêste minsken,

  It komt der op oan. It corona-firus hâldt de wrâld, it lân en Fryslân yn ‘e besnijing. De maatregels reitsje elkenien. Bern bliuwe thús fan skoalle, minsken moatte thús wurkje, kafees binne ticht, tsjerketsjinsten wurde ôfsein en pake en beppe krije gjin besite mear…  

 • Grinskorreksje Skiermûnseach

  (17-03-2020)

  It Waadgebiet is gjin dei gelyk. Troch de dynamyk fan it tij feroaret ek de foarm fan de eilannen. It eilân Skiermuontseach is hjirtroch oan de eastkant oer de gemeentegrins groeid.

 • Wer Europeesk jild foar plattelânsûntwikkeling

  (17-03-2020)

  Noardeast-Fryslân kin fan ‘t jier € 925.000,- oan leefberensprojekten besteegje. Foar Noardwest-Fryslân is dat € 850.000,-. Dat jild komt út ‘e regeling foar LEADER, in Europeesk ûntwikkelingsprogramma foar plattelânsgebieten.

 • Oefenje mei letters en lûden yn it Frysk

  (12-03-2020)

  Hjoed waard op iepenbiere basisskoalle It Skriuwboerd yn Surhústerfean it nije Fryske learmiddel Lear de Lûden presintearre. Learlingen fan de skoalle namen it earste eksimplaar yn ûntfangst fan deputearre Douwe Hoogland. Lear de Lûden is geskikt foar learlingen fan 4 jier ôf foar it oefenjen mei Fryske letters en lûden.

 • Otterroasters by Stienwikerwei lâns

  (12-03-2020)

  By beide kanten fan de Stienwikerwei by Wolvegea lâns binne de ôfrûne wiken otterroasters pleatst. Otters kinne no net mear op de drokke dyk komme. De roasters liede otters en oare bisten nei in oerstekplak by De Linde. Sa kinne se feilich fan it iene nei it oare natuergebiet komme.

 • Frysk wetter as waarmteboarne

  (11-03-2020)

  It Fryske wettter kin oer in pear jier as waarmteboarne brûkt wurde. Provinsje, Wetterskip en gemeente Súdwest-Fryslân wolle waarmtewinning út wetter op grutte skaal ynsette om hûzen te ferwaarmjen. Akwatermy is in nije waarmteboarne en in skjin alternatyf foar ierdgas. Yn Heech binne fiergeande plannen om op dizze wize alle wennings yn it doarp te ferwaarmjen. Fryslân set dêrmei in earste grutte stap om Europeesk foarrinner te wurden op it mêd fan dizze waarmtetechnyk.

 • Ofslutings om Stokersverlaat Appelskea hinne

  (06-03-2020)

  Fan woansdei 11 maart ôf binne der strjitliswurksumheden om ‘e brêge Stokersverlaat hinne.

 • Grûnbank bringt gong yn gebietsprosessen

  (04-03-2020)

  Alle provinsjale stikken grûn wurde yn in grûnbank ûnderbrocht. Troch it frijmeitsjen fan in kredyt fan 23,5 miljoen euro is it mooglik nije grûn oan te keapjen en dêrmei gebietsprosessen op gong te bringen.

 • Wat tinke jo fan ús Omjouwingsfisy?

  (10-12-2019)

  Yn ús wen- en leefomjouwing komme in soad wichtige ûnderwerpen by-inoar. Lânskip, ferkear, wetter, wenjen, natuer, bedriuwichheid, miljeu. Ensafuorthinne.

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Utsprutsen troch Gerrit Hiemstra op tongersdei 3 oktober 2019 yn de Steateseal yn it Provinsjehûs yn Ljouwert.

 • Taspraak KfdK A.A.M. Brok by ynstallaasje boargemaster Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Taspraak kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok by de ynstallaasje fan boargemaster Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Gjin ekstra belesting foar frachtweinen autodyk Ljouwert-Harns

  (26-06-2019)

  Frachtweinen hoege fan 2023 ôf gjin heffing te beteljen foar harren ritten oer de A31 tusken Ljouwert en Harns. De mienskiplike lobby fan de provinsje Fryslân en de gemeenten is dêrmei slagge. Dat foarkomt mooglik slûpferkear fan 400 ekstra frachtweinen deis op de N359 tusken Boalsert en Ljouwert.

Archief

Pagina opties