Nijs

 • Earste wapenfeiten legacy Kulturele Haadstêd

  (19-06-2019)

  In winterjûnenochtjûn is de ûndertitel fan de Verhalenavond dy’t op 15 novimber yn hiel Fryslân plak hat.

 • Nije speedboat PW 5 foar mear kontrôles op it wetter

  (14-06-2019)

  Mei it jitten fan in glês sjampanje oer it dek is fan ‘e middei de PW 5 offisjeel doopt troch Regina Bouius-Riemersma (algemien direkteur Provinsje Fryslân). Dizze nije speedboat set de provinsje foar ferskate kontrôles yn op en om it wetter.

 • Ministerried beneamt nije bestjoersleden advysorgaan DINGtiid

  (13-06-2019)

  De ministerried beneamt Jan Koster mei yngong fan 1 juny as foarsitter fan it advysorgaan DINGtiid. Jan Koster wie oant begjin 2018 direkteur fan Omrop Fryslân. Ek Hedzer Klarenbeek is beneamd ta nij bestjoerslid fan it advysorgaan DINGtiid.

 • Dei fan de Bou by de N381

  (11-06-2019)

  Altyd al ris yn in nije ûndertrochgong en efter bouhekken stean wollen? Sneon 15 juny is dy unike mooglikheid der op ‘e ‘Dei fan de Bou’ by ’t West yn Donkerbroek. Kom del op dy iepen dei en sjoch it fakmanskip fan tichteby.

 • Slûs Koarnwertersân wurdt breder

  (11-06-2019)

  It beslút om de slûs Koarnwertersân breder te meitsjen en de brêgen te fernijen is nommen. Dat hat minister Van Nieuwenhuizen hjoed bekend makke. Foar dit projekt is jierrenlang troch ûndernimmers, gemeenten en provinsjes lobbyd.

 • Pilot hurdfarre op de Burgumer Mar set 15 juny útein

  (04-06-2019)

  Fan sneon 15 juny oant en mei 15 septimber 2019 is hurdfarre op de Burgumer Mar tastien. Dat mei tusken 9:00 en 18:00 oere, binnen de giele boeien dy’t it gebiet markearje.

 • Rom 2,7 miljoen euro foar natuer en rekreaasje yn Alde Feanen

  (04-06-2019)

  Der is rom 2,7 miljoen euro beskikber foar de werynrjochting fan de Alde Feanen. De provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Smellingerlân, Gemeente Tytsjerksteradiel en It Fryske Gea drage hjir oan by.

 • 5 nominearren Gysbert Japicxpriis 2019

  (03-06-2019)

  Fiif Fryske skriuwers binne nominearre foar de Gysbert Japicxpriis. De meast wichtige literêre priis fan Fryslân. Fan ’t jier wurdt de priis útrikt foar de kategory proaza.

 • Provinsjale Steaten kieze leden Earste Keamer

  (27-05-2019)

  De leden fan Provinsjale Steaten fan Fryslân ha hjoed - moandei 27 maaie - stimd foar de leden fan de Earste Keamer fan de Steaten-Generaal. De 75 leden fan de Earste Keamer wurde keazen troch de leden fan de tolve Provinsjale Steaten. De ferkiezings fûnen moandeimiddei yn alle provinsjes tagelyk plak.

 • Gerdinefabryk Vriesco tenei Keninklik

  (24-05-2019)

  Gerdinefabryk Vriesco út Ljouwert mei him tenei Keninklik neame. Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok makke dat freed bekend by de fiering fan it hûndertjierrich bestean fan de it bedriuw.

 • Ynfarre ‘flap’ nije brêge Dronryp

  (23-05-2019)

  De montaazje fan de nije brêge oer it Van Harinxmakanaal yn Dronryp is útein set. De earste twa pylders binne mei help fan in grutte kraan teplak set.

 • Floatskou en Elske DeWall by jubileumfeest Steatejacht yn Grou

  (22-05-2019)

  Yn Grou is sneon 25 maaie it jubileumfeest ta eare fan it 125 jierrich Steatejacht, dat dizze wike 65 jier yn besit is fan de provinsje Fryslân.

 • Geitestop yn Fryslân jildt foarearst foar in jier

  (21-05-2019)

  De foarlopige stop op geitehâlderijen bliuwt noch in jier jilden. Wol past de provinsje de foarlopige stop op in pear punten oan. Yn febrewaris kundige de provinsje in stop oan op basis fan in advys fan GGD-Fryslân.

 • Gerrit Hiemstra hâldt Rede fan Fryslân

  (21-05-2019)

  Waarman Gerrit Hiemstra hâldt op 3 oktober de njoggende Rede fan Fryslân. Ûnderwep is de klimaatferfoaring. Neffens Hiemstra sil de opwaarming fan de ierde ympakt ha op hiele maatskippij.

Archief

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.