Nijs

 • G.J. Douma út Snits tenei Keninklik

  (14-10-2019)

  G.J. Douma út Snits mei him tenei Keninklik neame. Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok makke dat freed bekend by de fiering fan it hûndertjierrich bestean fan it bedriuw. It is de 32ste organisaasje yn Fryslân dy ’t it predikaat krigen hat.

 • Provinsje lûkt beliedsregels stikstof yn

  (11-10-2019)

  De provinsje Fryslân lûkt de beliedsregels stikstof yn. Dat makke deputearre Johannes Kramer op freedtemiddei 11 oktober bekend. Dat die de deputearre yn it bywêzen fan in grut tal protestearjende boeren dy 't mei trekkers nei it Provinsjehûs kommen wiene.

 • Fergunningferliening foar in part wer fan start

  (09-10-2019)

  De tolve provinsjes hawwe nije beliedsregels fêststeld foar it ferlienen fan fergunningen op grûn fan de Wet natuerbeskerming. Fan 11 oktober 2019 ôf kinne der wer fergunningen ferliend wurde. Tastimming foar stikstof relatearre aktiviteiten wurde wer mooglik, salang as de aktiviteiten net liede ta in nije stiging en yn folle gefallen feitlik ta in delgong fan stikstofbelêsting.

 • Elmo Vermijs wint Vredeman de Vries Priis foar Foarmjouwing 2019

  (04-10-2019)

  Elmo Vermijs fan Studio Elmo Vermijs wint de provinsjale designpriis mei it ûntwerp Gegrond. In projekt oer de Skylger polder yn opdracht fan it Oeral festival en Vogelbescherming Nederland.

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Utsprutsen troch Gerrit Hiemstra op tongersdei 3 oktober 2019 yn de Steateseal yn it Provinsjehûs yn Ljouwert.

 • Undersyk gefolgen stop sâltwinning Easterbierrum

  (03-10-2019)

  De bestjoerskommisje Franekeradeel-Harlingen ûndersiket hokker gefolgen it stopjen fan de sâltwinning súdlik fan Easterbierrum hat foar de gebietsûntwikkeling yn it boaiemdelgonggebiet Noardwest-Fryslân. Dit kin nei ferwachting ein 2019 dúdlik wêze. Frisia Zout BV makke dizze wike bekend dat de sâltwinning stoppe is by Easterbierrum.

 • Subsydzje foar 10 projekten oer 75 jier frijheid

  (03-10-2019)

  Tsien projekten út Fryslân oer de 75-jierrige frijheid krije subsydzje fan de provinsje. Yn totaal krije sy 400.000 euro út de subsydzjeregeling ’75 jier frijheid Fryslân’. De projekten stean stil by wat der yn de oarloch bard is en fiere de frijheid dy’t wy takom jier 75 jier kenne.

 • Undersyk nei situaasje metaalhannel Hearrenfean klear

  (01-10-2019)

  Ut it ûndersyk nei de ferhege metaalwearden yn it ôffalwetter op Ecopark de Wierde yn Hearrenfean komt gjin ûndûbelsinnige boarne nei foaren. Wol is it oannimlik dat stof ôfkomstich fan metaalhannel De Horne laad hat ta de ferhege wearden.

 • Brêge yn Riedsterwei feestlik iepene

  (27-09-2019)

  Groep 7 en 8 fan basisskoalle De Oanset út Rie iepenen freedtemoarn 27 septimber feestlik de brêge yn de Riedsterwei. Yn ‘e mande mei wethâlder Caroline de Pee fan gemeente Waadhoeke, deputearre Johannes Kramer fan provinsje Fryslân en Hepke Bijma, foarsitter fan bestjoerskommisje Franekeradeel-Harlingen, knipten sy in flachjeslint troch mei in reuzeskjirre.

 • Tiid foar folgjende stap winkelleechstân noardlike provinsjes

  (27-09-2019)

  De trije noardlike provinsjes hawwe yn de ôfrûne perioade al op ferskate wizen wurk makke fan de leechstân fan winkels. Underwilens is it oantal leechsteande winkels daald en is winkelromte út de merk helle. Dit blykt út in ûndersyk nei leechsteande winkelpanden yn Noard Nederlân. Mar strukturele leechstân bliuwt in soarch.

 • Spoarwurksumheden ekstra sneltrein yn Fryslân yn 2020

  (26-09-2019)

  Wurksumheden oan it spoar tusken Grins en Ljouwert dy’t plend stiene foar de hjerstfakânsje (16 o/m 27 oktober), ferskowe foar in part nei takom jier. It giet om oanpassings oan stasjons, oerwegen en perrons by it Fryske part fan it trajekt del. De wurksumheden yn Grins geane troch.

 • Gysbert Japicxpriis 2019 foar Aggie van der Meer

  (25-09-2019)

  De Gysbert Japicxpriis wurdt fan ‘t jier takend oan skriuwster Aggie van der Meer út Boalsert. Deputearre Sietske Poepjes hat Aggie van der Meer hjoed in besite brocht om dat feestlike nijs persoanlik te fertellen. Op sneon 16 novimber wurdt de Gysbert Japicxpriis 2019 yn de Martinitsjerke in Boalsert útrikt.

 • Wurk oan De Skieding 7 oktober los

  (25-09-2019)

  Fan moandei 7 oktober oant en mei sneon 12 oktober is De Skieding ôfsletten foar al it trochgeande ferkear. Fan de A7 (Fryske Peallen) oant de rotonde Groningerstraat kriget de provinsjale dyk (N358) in nije laach asfalt. Provinsje Fryslân hat hjoed it wurk oan De Skieding gund oan Jansma Drachten B.V.

 • Fluggere busferbinings en maatwurk op it plattelân

  (24-09-2019)

  Fluggere (haad)ferbinings, maatwurk op it plattelân, oantreklike OV-knooppunten en safolle as mooglik busferfier sûnder útstjit. Dit binne wichtige útgongspunten foar it busferfier yn 2022-2032.

 • Begrutting 2020: Fryslân set yn op gearwurking

  (24-09-2019)

  It jier 2020 stiet foar de provinsje benammen yn it ramt fan nij belied. It nije kolleezje set it lok fan de Fryske mienskip op 1 en dat freget in nije manier fan sjen nei it Fryske belied. Finansjeel stiet Fryslân der ek oars foar dan fjouwer jier lyn. Deputearre Steaten presintearret hjoed de Begrutting 2020, dizze beslacht € 430 miljoen.

 • Skea troch guozzen fan ‘t winter mei 7% delgien

  (20-09-2019)

  Guozzen hawwe de ôfrûne winter sân prosint minder skea oan gerslân oanrjochte, yn ferliking mei mei de twa winters dêrfoar. De skea yn euro’s komt út op likernôch njoggen miljoen.

 • Provinsje Fryslân ynvestearret yn proeftún ‘Aardgasvrij Garyp’

  (19-09-2019)

  De gemeente Tytsjerksteradiel is mei it doarp Garyp ien fan de 27 wiken en doarpen fan ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’ fan it ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes. De provinsje Fryslân hat hjirfoar in subsydzje fan ienkear 250.000 euro takend. Dat is ornearre foar û.o. ekstra begelieding fan bewenners, it flugger ûntwikkeljen fan it projekt, oanfoljende kommunikaasje en it fasilitearje kinnen fan it ûnderwiis.

 • Startskot Fryske kampanje Drek op ‘e dyk yn Morra

  (18-09-2019)

  Op woansdeitemiddei 18 septimber waard it startskot fan de Fryske kampanje Drek op ‘e dyk jûn. Deputearre Avine Fokkens-Kelder hong tegearre mei Jelle Boerema, wethâlder fan ‘e gemeente Noardeast-Fryslân, it earste spandoek fan de kampanje op by leanwurkbedriuw J.K. Dijkstra & Zn. yn Morra.

 • Lânlik ynfestearringsfûns jout Fryslân kânsen

  (17-09-2019)

  De provinsje reagearret posityf op de Troanrede en de Miljoenennota. Dy biede in soad oanknopingspunten. It regear set yn op plannen dy't de leefberens fan it plattelân fersterkje en ekonomyske kânsen benutsje.

 • Taspraak KfdK A.A.M. Brok by ynstallaasje boargemaster Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Taspraak kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok by de ynstallaasje fan boargemaster Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Gjin ekstra belesting foar frachtweinen autodyk Ljouwert-Harns

  (26-06-2019)

  Frachtweinen hoege fan 2023 ôf gjin heffing te beteljen foar harren ritten oer de A31 tusken Ljouwert en Harns. De mienskiplike lobby fan de provinsje Fryslân en de gemeenten is dêrmei slagge. Dat foarkomt mooglik slûpferkear fan 400 ekstra frachtweinen deis op de N359 tusken Boalsert en Ljouwert.

Archief

Pagina opties