Nijs

 • Hurdfarre fan ’t jier taboe op ‘e Burgumer Mar

  (02-08-2019)

  It hurdfarren op ‘e Burgumer Mar is yn 2019 net mear tastien, sa hat de rjochtbank fan ‘e middei besletten.

 • Subsydzje foar húsdokters yn Fryslân

  (26-07-2019)

  Húsdokters kinne subsydzje oanfreegje foar it ferbouwen fan besteande of de bou fan nije praktiken yn Fryslân. Dêrfoar is € 325.000,-- beskikber.

 • Subsydzjeregeling 75 jier frijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Inisjatyfnimmers kinne in provinsjale bydrage oanfreegje foar projekten dy’t te krijen hawwe mei 75 jier befrijding yn Fryslân.

 • IMF-subsydzje foar 27 projekten yn Noardwest Fryslân

  (25-07-2019)

  It Iepen Mienskipsfûns Noardwest Fryslân jout yn de twadde tender fan 2019 oan 27 inisjativen út de mienskip wei subsydzje. Alle projekten soargje mei-inoar foar in ynvestearring fan goed 650.000 euro yn de leefberens fan dy regio.

 • Gjin ekstra belesting foar frachtweinen autodyk Ljouwert-Harns

  (26-06-2019)

  Frachtweinen hoege fan 2023 ôf gjin heffing te beteljen foar harren ritten oer de A31 tusken Ljouwert en Harns. De mienskiplike lobby fan de provinsje Fryslân en de gemeenten is dêrmei slagge. Dat foarkomt mooglik slûpferkear fan 400 ekstra frachtweinen deis op de N359 tusken Boalsert en Ljouwert.

Archief

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.