Nijs

 • Storing: provincie telefonisch niet bereikbaar (NL)

  (07-05-2021)

  Provincie Fryslân heeft sinds donderdag 6 mei last van een telefoonstoring.

 • Wurk oan fytspaad by De Lende lâns leit tydlik stil

  (03-05-2021)

  De rekonstruksje fan it fytspaad by de beek De Lende lâns, tusken de Domeinenweg by Wolvegea en de Kontermansbrêge, leit tydlik stil. Dit yn ferbân mei it beskermjen fan in wichtich foartplantingsgebiet foar kwetsbere libellensoarten yn de beek.

 • Wer Europeesk jild foar in fitaal plattelân

  (29-04-2021)

  Ein ferline jier ferhuze doarpshûs De Fjouwer nei de âlde basisskoalle De Flieterpen yn Reitsum. Al moannen lang wurkje in soad frijwilligers oan de ferbouwing fan it gebou. Mei troch it LEADER subsydzje dat se krigen, koene de plannen trochgean en is it gebou ek duorsum makke.

 • Koroana subsydzje gastfrijheidsekonomy ferlinge

  (26-04-2021)

  De hoareka-terrassen geane wer iepen, dêrom bringt de provinsje nochris oan 'e Fryske ‘koroanasubsydzje’ yn omtinken fan de ûndernimmers. De regeling is oant en mei 1 oktober ferlinge en biedt finansjele stipe oan bedriuwen dy't har oan in ekonomy fan in oardelmeter oanpasse.

 • Weriepening Voucherregeling Enerzjykoperaasjes Fryslân

  (23-04-2021)

  De Voucherregeling Enerzjykoperaasjes Fryslân stipet en stimulearret enerzjykoperaasjes yn ’e provinsje Fryslân om duorsume, lokaal opwekke enerzjy te leverjen en harren projekt of businesscases te fersterkjen wêrby’t de positive effekten te’n goede komme oan ’e direkte omjouwing. De regeling is oanpast en opnij iepensteld foar oanfregers foar it tiidrek fan 3 maaie 2021 oant en mei 30 april 2022.

 • Fryslân set feilige fytsrûtes foar alderein op ‘e kaart

  (22-04-2021)

  Mei it útsetten fan ekstra feilige fytsrûtes ferbetteret de provinsje Fryslân de ferkearsfeiligens fierder. Om minsken sa lang mooglik feilich fytse te litten, binne der fan hjoed ôf Fryske Doortraproutes beskikber. Dat binne rûtes dy’t spesjaal geskikt binne foar de âlderein. Se steane op www.doortrappen.frl.

 • Kamera’s fotografeare en telle fleanende ynsekten

  (22-04-2021)

  Ynsektekamera’s sille helpe by it monitoaren fan trends yn it oantal bijen, flinters en oare fleanende ynsekten yn Fryslân. Fan 2021 ôf docht Fryslân mei oan in trijejierrige pilot, wêrby it doel is in lânlik ynsektenetwurk op te setten.

 • Wurkgelegenheid tusken 2019 en 2020 in bytsje sakke

  (21-04-2021)

  Tusken april 2019 en april 2020 is de wurkgelegenheid yn Fryslân mei 0,9% ôfnommen. Mei-inoar binne der 2.700 banen ferlern gien. Dat folget nei fjouwer jier fan tanimmende wurkgelegenheid (jierliks provinsjaal wurkgelegenheidsûndersyk).

 • Eaststellingwerf krijt waarnimmend boargemaster

  (21-04-2021)

  Nei it fertrek fan boargemaster Oosterman op 1 augustus fan dit jier krijt de gemeente Ooststellingwerf foarearst in waarnimmend boargemaster. Dy bliuwt oant nei de gemeenteriedsferkiezings yn maart takom jier. Kommissaris fan 'e kening drs. A.A.M. Brok hat dit ôfpraat mei in delegaasje fan de gemeenteried.

 • Twadde Fryske werstelpakket yn Provinsjale Steaten

  (21-04-2021)

  Provinsje Fryslân stelt mei it twadde Werstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ € 10 miljoen ekstra beskikber om bedriuwen en organisaasjes, dy’t troch de koroanakrisis rekke binne, te stypjen.

 • Ynvestearring yn popkultuer moat Noarden op de kaart sette

  (21-04-2021)

  Der moat mear jild komme foar de popkultuer yn Fryslân. Dat fynt kultuerdeputearre Sietske Poepjes. Sy set yn op ekstra middels foar de Fryske popkultuur en foar Fryske ‘makkers’. De provinsje stipet de Popfabryk yn it lansearjen fan it Platform Popcultuur Fryslân en wol hjir yn ‘e mande mei it Ministearje fan OCW ekstra yn ynvestearje.

 • Provinsje set yn op kontinuearring iepenbier ferfier

  (20-04-2021)

  De hjoeddeistige buskonsesjes yn Fryslân rinne op 10 desimber 2022 ôf. De provinsje wol ek dêrnei sa goed mooglik iepenbier ferfier oanbiede en is dêr mei Arriva oer yn petear. De koroanapandemy soarget dêrby foar grutte ûnwissichheden.

 • Ynset Grien gas foar Fryske enerzjyfraach ûndersocht

  (20-04-2021)

  In fjirdepart oant de helte fan de waarmtefraach yn Fryslân kin út grien gas komme. Dat docht bliken út in ûndersyk nei de potinsje fan grien gas. Provinsjale Steaten fregen om it ûndersyk om dúdlik te krijen hokker bydrage oft grien gas leverje kin oan de enerzjytransysje dy’t yn Fryslân nedich is. Woansdei 21 april bepraat PS de Regionale Enerzjystrategy, dêr’t yn stiet hoe’t Fryslân duorsumer wurde wol.

 • Start bou Bastion by Dokkum

  (19-04-2021)

  Moandei 19 april wurdt úteinset mei de bou fan it Bastion, in keunstwurk by Dokkum fan sa’n fiif meter heech. Nei jierren fan tariedings binne ynkoarten de earste kontoeren sichtber.

 • Nije brêge Baard hast klear

  (19-04-2021)

  Hjoed is de nije boppebou fan brêge Baard te plak set. It brêgedek en bewegingswurk binne in pear wike werom al pleatst. De ferbouwing fan 'e brêge begûn yn oktober 2020, en it wurk sil yn juny dit jier klear wêze.

 • Fryslân presintearret plannen foar skjinne enerzjy: RES 1.0

  (16-04-2021)

  Op freed 16 april presintearren deputearre Sietske Poepjes en wethâlder Bert Wassink de Regionale Enerzjystrategy Fryslân (RES 1.0). Dêr stiet yn beskreaun hoe’t de regio Fryslân yn de kommende tsien jier duorsume enerzjy opwekje sil.

 • IMF-subsydzje foar 14 projekten yn Noardeast Fryslân

  (14-04-2021)

  It Iepen Mienskipsfûns Noardeast Fryslân jout yn de earste tender fan 2021 oan 14 inisjativen út de mienskip subsydzje. Mei-inoar soargje alle projekten foar in ynvestearring fan sa’n 260.000 euro yn de leefberens fan dy regio.

 • Acht doarpen los mei priisfraachfaze Waddenkust K(l)eigoed

  (09-04-2021)

  Acht doarpen yn de gemeenten Noardeast-Fryslân en Waadhoeke krije in útnûging om mei te dwaan oan de priisfraachfaze fan it projekt Waddenkust K(l)eigoed. De doarpen kinne los mei it meitsjen fan in plan om in troch harren oandroegen leechsteand karakteristyk gebou te ferbouwen ta heechweardige oernachtingsakkommodaasje. Uteinlik komme fjouwer oant seis gebouwen yn oanmerking foar stipe fan maksimaal 200.000 euro.

 • Predaasjebehear foar beskerming greidefûgels feroaret net

  (09-04-2021)

  It bestriden fan predatoren spilet in grutte rol by it beskermjen fan greidefûgels. De predaasje fan nêsten en jonge piken, bygelyks troch foksen, stienmurden en ferwyldere katten, soarget der ûnder oare foar dat it oantal greidefûgels ôfnimt. Dêrom set de provinsje Fryslân, binnen de kaders fan de Wet natuurbescherming, fol yn op predaasjebehear. Op dit stuit leit de ûntwerp Omjouwingsferoardering Fryslân op besjen. Dêr stiet ûnder mear yn wat tastien is op it mêd fan ferstoare fan soarten en it fernielen fan ferbliuwplakken as it giet om romtlike yngrepen (lykas ferbouwing fan in gebou of it dempen fan in sleat), behear en ûnderhâld. De mooglikheden foar predaasjebestriding yn it ramt fan greidefûgelbeskerming binne dêr gjin ûnderdiel fan en feroarje net troch dizze omjouwingsferoardering.

 • Nijjierstaspraak 2021 Kommissaris fan de Kening yn Fryslân drs. A.A.M. Brok

  (08-01-2021)

  Wolkom yn de Steateseal fan it provinsjehûs yn Ljouwert! Op 3 maart is it 125 jier lyn dat Kommissaris fan de Keninginne Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten dizze steateseal iepene. Noch altyd ien fan de moaiste monumintale romten yn ús provinsje. Dit is it plak dêr’t ús provinsjale parlemint, de Provinsjale Steaten, besluten oer de takomst fan ús provinsje nimt.

 • IMF-subsydzje foar 23 projekten yn Noardwest Fryslân

  (29-12-2020)

  It Iepen Mienskipsfûns Noardwest Fryslân jout yn de tredde tender fan 2020 oan 23 inisjativen út de mienskip subsydzje. Yn totaal giet der hast 296.000 euro nei leefberensprojekten yn dizze regio.

 • 25 sollisitanten foar boargemasterskip Harns

  (02-12-2020)

  Op de fakatuere fan boargemaster fan Harns ha 25 minsken sollisitearre. It giet om 16 manlju en njoggen froulju. Acht fan harren binne tusken de 40 en 50 jier âld, tolve tusken de 50 en 60 en fiif bin âlder as 60. Van de 25 gadingmakkers binne 23 lid fan in politike partij, twa kandidaten binne zijn partijleas.

 • Mooglik gjin twadde fergêster yn Marrum

  (02-09-2020)

  De provinsje is fan doel om de fergunnings foar de ko-fergêster yn Marrum yn te lûken. Dat omdat der sûnt 2008 gjin konkrete stappen makke binne om de fergêster te realisearjen. Yn 2008 en 2011 waarden de fergunnings, dy’t de komst fan in ko-fergêster yn Marrum mooglik makken, al ferliend. Dêrneist sil it troch de hjoeddeistige stikstofproblematyk dreech wêze om op grûn fan de Wet natuurbescherming in fergunning te ferlienen.

 • Fryslân komt mei 11 ekstra werstelmaatregels

  (09-06-2020)

  De provinsje Fryslân set € 5 miljoen ekstra yn om bedriuwen en organisaasjes te stypjen dy’t troch de koroanakrisis rekke binne.

 • Nije regeling foar toerismesektor yn koroanatiid

  (09-06-2020)

  Ûndernimmers yn de Fryske rekreaasje- en toerismesektor kinne stipe krije út in oardelmeter-regeling. De provinsje jout oant 1500 euro subsydzje foar oanpassingen dy’t bedriuwen dwaan moatte foar de oardelmeter-ekonomy. Der is 1 miljoen euro beskikber. Provinsjale Steaten moatte der op 24 juny noch wol in beslút oer nimme.

 • Sân Fryske foto’s keazen foar ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’

  (01-05-2020)

  Op 4 maaie wurdt bekend makke hokker foto’s it Nederlânske publyk keazen hat foar ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’. Dêrmei is ek bekend hokker foto’s út Fryslân dêr diel fan útmeitsje.

Archief

Pagina opties