Nijs

 • Offisjele iepening jubileumjier Steateseal

  (03-03-2021)

  Woansdei 3 maart is it 125 jier lyn dat de Steateseal fan it provinsjehûs yn Ljouwert yn gebrûk nommen waard. Om dat te fieren iepene de kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok ôfrûne woansdeitemoarn it jubileumjier. De kommissaris fan de Kening hâlde in taspraak oer de skiednis en betsjutting fan de seal. Dêrnei ûntbleaten de boargemasters fan Flylân en Skylge twa glês-yn-leadruten dy’t ta eare fan it jubileum ûntwurpen binne.

 • Fryslân stelt gebietsanalyzes fêst

  (02-03-2021)

  Alve fan ‘e tweintich Natura 2000 (N2000) gebieten yn Fryslân binne stikstofgefoelich. Om in goed byld te krijen fan ‘e stikstofproblematyk yn dizze N2000-gebieten binne gebietsanalyzes dien.

 • Sichtber Frysk foar stimulearjen taalgebrûk

  (02-03-2021)

  It Frysk moat mear en dúdliker te sjen wêze yn it deistich libben. Dêrom komt de provinsje Fryslân mei in plan om de sichtberens fan de Fryske taal te fergrutsjen. De provinsje wol yn oparbeidzjen mei it Ryk soargje dat der mear Frysk brûkt wurdt. Bygelyks as it giet om paadwiisbuorden yn de iepenbiere romte, kommunikaasje mei oerheden of it brûken fan it Frysk by bedriuwen.

 • Provinsjale subsydzje as stimulâns foar gemeentlike enerzjycoaches

  (02-03-2021)

  In soad Friezen wolle wol oan de gong mei it ferduorsumjen fan harren hûs, mar witte net goed wêr’t sy begjinne sille. Fryske gemeenten skeakelje de help yn fan enerzjycoaches en – adviseurs, dy’t hûseigners dêrmei helpe kinne. Om de Fryske gemeenten dêryn te stimulearjen en stypjen, stelt de Provinsje Fryslân 770.000 euro subsydzje beskikber.

 • Fryslân tsjinnet oanfraach foar opkeapregeling stikstof yn

  (17-02-2021)

  Fryslân tsjinnet in oanfraach by it Ryk yn foar de ‘Regeling provinsjale oankeap feehâlderijen by natuergebieten’. Yn de earste omgong stelt it Ryk 7,5 miljoen euro beskikber foar de oankeap fan Fryske bedriuwen mei in hege stikstofútstjit op Natura-2000 gebieten.

 • Behear en skeabestriding guozzen wer tastien

  (17-02-2021)

  De provinsje Fryslân lûkt it beslút yn, dêr 't ferline wike de paugoes, blesgoes en skiere goes beskerme wurde tsjin ferjeien en bestriden mei stypjend ôfskot. Dêrmei komt it beslút, op it ferbod op it ferjeien fan wetterfûgels ek te ferfallen.

 • Tarieding 350 bunder nije natuer by it Alddjip lâns

  (16-02-2021)

  Rûnom de boppe- en middenrin fan de beek Alddjip (Koningsdiep) komt 350 bunder nije natuer foar Natuurnetwerk Nederland. De provinsje Fryslân set út ein mei de tarieding foar it meitsjen fan in ynrjochtingsplan mei partners yn it gebiet. Troch de grutte omfang en de lokaasje fan it projekt is der in miljeu-effektrapportaazje nedich, wêr de earste stap it meitsjen fan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is.

 • 3,2 miljoen beskikber foar ferbetterjen Frysk ûnderwiis

  (16-02-2021)

  Alle skoallen yn Fryslân kinne fan 22 febrewaris ôf in subsydzje oanfreegje foar it ferbetterjen fan it fak Frysk. De kommende fjouwer jier is der alle jierren € 800.000 beskikber foar bygelyks neiskoalling fan dosinten Frysk, ekstra lesmateriaal en it ferfangen fan dosinten dy’t in oplieding Frysk folgje.

 • Fryslân hâldt lok op 1

  (16-02-2021)

  Healwei harren bestjoersperioade meitsje Deputearre Steaten fan Fryslân de balâns op: hoe stiet it mei de 61 resultaten út it bestjoersakkoard Lok op 1? Fryslân sette yn 2019 ‘Lok op 1’. No, midden yn dizze wrâldwide pandemy en krisis, is de brede wolfeart mear wichtich as it ea west hat.

 • Ûntwerp Omjouwingsferoardening foar ynsjen

  (16-02-2021)

  It ûntwerp fan de provinsjale Omjouwingsferfoardening is hjoed troch Deputearre Steaten fêststeld. Yn in Omjouwingsferoardening stean rigels foar de fysike wenomjouwing. Fryske gemeenten ferwurkje de rigels yn harren eigen Omjouwingsplannen.

 • Frijstelling behear en skeabestriding útsteld

  (10-02-2021)

  De provinsje Fryslân sil, mei yngong fan 11 febrewaris 2021, de frijstelling foar it ferjeien en it bestriden mei stypjend ôfskot fan de paugoes, blesgoes en skiere goes tydlik útstelle. Fierders is it net tastien om wetterfûgels te ferjeien.

 • Nijjierstaspraak 2021 Kommissaris fan de Kening yn Fryslân drs. A.A.M. Brok

  (08-01-2021)

  Wolkom yn de Steateseal fan it provinsjehûs yn Ljouwert! Op 3 maart is it 125 jier lyn dat Kommissaris fan de Keninginne Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten dizze steateseal iepene. Noch altyd ien fan de moaiste monumintale romten yn ús provinsje. Dit is it plak dêr’t ús provinsjale parlemint, de Provinsjale Steaten, besluten oer de takomst fan ús provinsje nimt.

 • IMF-subsydzje foar 23 projekten yn Noardwest Fryslân

  (29-12-2020)

  It Iepen Mienskipsfûns Noardwest Fryslân jout yn de tredde tender fan 2020 oan 23 inisjativen út de mienskip subsydzje. Yn totaal giet der hast 296.000 euro nei leefberensprojekten yn dizze regio.

 • 25 sollisitanten foar boargemasterskip Harns

  (02-12-2020)

  Op de fakatuere fan boargemaster fan Harns ha 25 minsken sollisitearre. It giet om 16 manlju en njoggen froulju. Acht fan harren binne tusken de 40 en 50 jier âld, tolve tusken de 50 en 60 en fiif bin âlder as 60. Van de 25 gadingmakkers binne 23 lid fan in politike partij, twa kandidaten binne zijn partijleas.

 • Mooglik gjin twadde fergêster yn Marrum

  (02-09-2020)

  De provinsje is fan doel om de fergunnings foar de ko-fergêster yn Marrum yn te lûken. Dat omdat der sûnt 2008 gjin konkrete stappen makke binne om de fergêster te realisearjen. Yn 2008 en 2011 waarden de fergunnings, dy’t de komst fan in ko-fergêster yn Marrum mooglik makken, al ferliend. Dêrneist sil it troch de hjoeddeistige stikstofproblematyk dreech wêze om op grûn fan de Wet natuurbescherming in fergunning te ferlienen.

 • Fryslân komt mei 11 ekstra werstelmaatregels

  (09-06-2020)

  De provinsje Fryslân set € 5 miljoen ekstra yn om bedriuwen en organisaasjes te stypjen dy’t troch de koroanakrisis rekke binne.

 • Nije regeling foar toerismesektor yn koroanatiid

  (09-06-2020)

  Ûndernimmers yn de Fryske rekreaasje- en toerismesektor kinne stipe krije út in oardelmeter-regeling. De provinsje jout oant 1500 euro subsydzje foar oanpassingen dy’t bedriuwen dwaan moatte foar de oardelmeter-ekonomy. Der is 1 miljoen euro beskikber. Provinsjale Steaten moatte der op 24 juny noch wol in beslút oer nimme.

 • Sân Fryske foto’s keazen foar ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’

  (01-05-2020)

  Op 4 maaie wurdt bekend makke hokker foto’s it Nederlânske publyk keazen hat foar ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’. Dêrmei is ek bekend hokker foto’s út Fryslân dêr diel fan útmeitsje.

Archief

Pagina opties