Nijs

 • Fytsbrêge Ritsumasyl stremd

  (23-11-2020)

  Fan moandei 30 novimber ôf set it wurk útein oan de Biocomposiet fytsbrêge yn Ritsumasyl. Fytsers en fuotgongers moatte oant en mei freed 18 desimber rekken hâlde mei oerlêst. Fan 17 t / m 11 desimber is de brêge ticht en wurde fytsers en fuotgongers omlaat. Op oare dagen kinne fytsers mei de fyts oan de hân oer de brêge rinne.

 • Lânboumuseum ferbredet aktiviteiten

  (10-11-2020)

  It Frysk Lânboumuseum wol in stevigere rol yn it maatskiplik debat oer lânbou en plattelânsûntwikkeling hawwe. It wol net allinne eksposysjes biede, mar ek petearen en lêzingen fasilitearje. Mei dy stap reagearret it museumbestjoer op de fuortfallen provinsjale subsydzje foar de kommende fjouwer jier. Troch in gruttere rol te pakken hopet it museum noch in foarm fan finansiering krije te kinnen.

 • CoronaMelder no ek yn it Frysk

  (10-11-2020)

  De app CoronaMelder fan it Ministearje fan Folkssûnens, Wolwêzen en Sport (FWS) is fan dizze wike ôf ek beskikber yn it Frysk. Dêrtroch is de app no yn beide rykstalen te brûken. It ministearje fan FWS ûntwikkele de CoronaMelder as help by de bestriding fan it koroanafirus. De CoronaMelder-app wurket yn it Frysk op hast alle Android tastellen. Op in iPhone is de app spitich genôch net yn it Frysk beskikber.

 • Duorsume produksje fan suvelprodukten op de Waadeilannen

  (04-11-2020)

  Op Skylge, it Amelân en Skiermûntseach kinne suvelprodukten duorsum ferwurke wurde. Dat is de útkomst fan in ûndersyk nei de helberens dêrfan, dy’t troch hegeskoalle Van Hall Larenstein útfierd is yn opdracht fan trije ûndernimmers fan de eilannen en de provinsje Fryslân.

 • Fryslân wol ek kânsen wetterstof fersulverje

  (30-10-2020)

  Noard-Nederlânske bedriuwen en oerheden ynvestearje mei-inoar 9 miljard euro om wetterstof as duorsume enerzjyboarne op grutte skaal yn te setten. Hjoed presintearren sy har ynvestearringsplan wetterstof Noard-Nederlân, dat soargje moat foar in liedende posysje yn Europa. Fryslân stipet it plan, mar sjocht foar himsels benammen kânsen yn oare enerzjy-opwekkers.

 • Fryslân makket Aginda 2021 foar Fiedsel en Sûnens

  (29-10-2020)

  De provinsje Fryslân wurket oan in fyzje en oanpak om mear minsken sûner ite en libje te litten. Corona lit ús op dit stuit sjen hoe wichtich dit is. Yn Fryslân binne al in soad minsken dwaande om dit tema foar it fuotljocht te bringen. 

 • Boekewinkel Het Boekhuis yn Warkum Hofleveransier

  (29-10-2020)

  Boekewinkel het Boekhuis yn Warkum mei him Hofleverancier neame. Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok rikte it predikaat tongersdei yn de winkel út oan eigner Vincent Strumpel.

 • Fryslân beslút yn desimber 2020 oer ekstern saldearje

  (28-10-2020)

  De beslútfoarming oer ekstern saldearje mei feehâlderijen en it ferleasen fan stikstofromte is yn Fryslân oant desimber 2020 útsteld. Deputearre Steaten wolle earst de behanneling fan de Stikstofwet yn de Twadde Keamer (des. 2020) ôfwachtsje.

 • Provinsje ûndersiket mooglikheden oerbrêging oanbesteging busferfier

  (27-10-2020)

  Troch de gefolgen fan de koroanakrisis set de provinsje Fryslân de rinnende oanbestegingsproseduere foar de buskonsesje 2022-2032 foarearst stil. De provinsje ferwachtet gjin goede ynskriuwings fan ferfierders, om it busferfier foar langere tiid te fersoargjen, te ûntfangen.

 • Fryslân giet troch mei yn te setten op kultueredukaasje foar de jongerein

  (27-10-2020)

  De kommende 4 jier giet Fryslân troch mei it ynvestearjen yn kultueredukaasje foar bern fan 4 oant 12 jier. Keunstwurk fiert dit foar ús provinsje út, yn nauwe gearwurking mei gemeenten, keunstsintra en skoalkoepels. Der is oant 2025 mei-inoar goed 3,3 miljoen euro beskikber, foar in part provinsjaal jild en foar in part fia de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit fan it Fonds Cultuurparticipatie.

 • Kening en Keningin bringe streekbesite oan Súdeast-Fryslân

  (03-09-2020)

  Syn Majesteit Kening Willem-Alexander en Har Majesteit Keninginne Máxima bringe tongersdei 17 septimber in streekbesite oan Súdeast-Fryslân. It Keninklik Pear giet nei de gemeenten Opsterlân, Smellingerlân en Eaststellingwerf. De besite rjochtet him op 'e takomst fan 'e provinsje, mei spesjaal omtinken foar de agraryske sektor, de Fryske taal en kultuer en duorsumens.

 • Mooglik gjin twadde fergêster yn Marrum

  (02-09-2020)

  De provinsje is fan doel om de fergunnings foar de ko-fergêster yn Marrum yn te lûken. Dat omdat der sûnt 2008 gjin konkrete stappen makke binne om de fergêster te realisearjen. Yn 2008 en 2011 waarden de fergunnings, dy’t de komst fan in ko-fergêster yn Marrum mooglik makken, al ferliend. Dêrneist sil it troch de hjoeddeistige stikstofproblematyk dreech wêze om op grûn fan de Wet natuurbescherming in fergunning te ferlienen.

 • Fryslân komt mei 11 ekstra werstelmaatregels

  (09-06-2020)

  De provinsje Fryslân set € 5 miljoen ekstra yn om bedriuwen en organisaasjes te stypjen dy’t troch de koroanakrisis rekke binne.

 • Nije regeling foar toerismesektor yn koroanatiid

  (09-06-2020)

  Ûndernimmers yn de Fryske rekreaasje- en toerismesektor kinne stipe krije út in oardelmeter-regeling. De provinsje jout oant 1500 euro subsydzje foar oanpassingen dy’t bedriuwen dwaan moatte foar de oardelmeter-ekonomy. Der is 1 miljoen euro beskikber. Provinsjale Steaten moatte der op 24 juny noch wol in beslút oer nimme.

 • Sân Fryske foto’s keazen foar ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’

  (01-05-2020)

  Op 4 maaie wurdt bekend makke hokker foto’s it Nederlânske publyk keazen hat foar ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’. Dêrmei is ek bekend hokker foto’s út Fryslân dêr diel fan útmeitsje.

Archief

Pagina opties