Nijs

 • Kom te sjen by it ynskowen fan de spoartunnels yn Hurdegaryp en Feanwâlden!

  (15-02-2019)

  Yn Hurdegaryp en Feanwâlden krije wy der twa moaie nije ferkearstunnels by. Sokke krusingen fan wei en spoar binne foar alle ferkearsstreamen feilich en komfortabel. Tusken woansdei 20 febrewaris oant en mei snein 24 febrewaris sette wy in grutte stap yn beide bouprojekten. ProRail wurket yn dy dagen mei oannimmer Heijmans en BAM oan it fuortheljen fan de spoarrails, it ynskowen fan beide tunnels en it wer werom lizzen fan de spoarrails. Publyk is wolkom: it spektakulêre wurk is oan ‘e kant goed te folgjen.

 • Ferfolch ûndersyk oanpak stienmurd suksesfol fan start

  (15-02-2019)

  Op 1 jannewaris 2019 waard op 'e nij úteinset mei it fangen fan de stienmurd yn it greidefûgelgebiet rûnom Aldeboarn. Yn allinnich oardel moanne binne tolve stienmurden (9 mantsjes en 3 wyfkes) fong en deamakke. Ferline jier wiene dit der tsien yn de perioade fan 7 maart oant en mei 30 juny. It fangen fan de stienmurd rûnom Aldeboarn mei noch oant 1 july 2019.

 • Foarriedige geitestop yn Fryslân fan krêft

  (14-02-2019)

  Yn Fryslân jildt in foarriedige stop op geitehâlderijen. De provinsje stelt dizze stop yn op basis fan in advys fan GGD Fryslân.

 • 17 miljoen foar sterke en moaie Fryske Iselmarkust

  (13-02-2019)

  Yn 2023 is de Fryske Iselmarkust op fiif plakken versterkt en oantrekliker makke. It Ryk en Fryske oerheden lûke hjir meielkoar omtrint 17 miljoen euro foar út. Grutste part fan it jild is ornearre om de kust te fersterkje. Dy is de ôfrûne tsientallen jierren stadichoan ôfbrokkele troch in onnatuurlijk peilbeheer yn it Iselmar. Dêrnjonken giet in part nei it oantrekliker meitsjen fan it gebiet. Bygelyks troch it oanlizze fan natuer, nije fytspaden en it meitsje fan stranden.

 • Iselmargebiet kin bydrage oan enerzjyopjefte

  (12-02-2019)

  Yn it Iselmargebiet is romte foar sinne-enerzjy en waarmtegebrûk. Neist de besteande en plande wynmûnen, is yn dat gebiet net folle romte foar nije wynmûnen.

 • Arthur Oostvogel riddere by ôfskie Harmonie

  (11-02-2019)

  By syn ôfskie as direkteur fan stêdsskouboarch de Harmonie yn Ljouwert is Arthur Oostvogel beneamd ta Ridder yn de Oarder fan Oranje-Nassau.

 • Útwreiding subsydzjeregeling Ynternasjonaal Ûndernimme

  (05-02-2019)

  De subsydzjeregeling Ynternasjonaal Ûndernimme Fryslân 2016-2020 wurdt útwreide. Fryske ûndernimmers kinne in subsydzje krije fan op syn meast in tredde fan de kosten fan it realisearjen fan aktiviteiten dy’t mei eksport anneks binne.

 • Omjouwingsfisy Fryslân: puzelje yn‘e romte

  (05-02-2019)

  Klimaatbestindich ynrjochtsje, de omslach nei duorsume enerzjy, it fersterkjen fan bioferskaat en behâld fan leefberens yn Fryslân: fjouwer grutte opjêften dy’t in soad romte freegje en dêr’t no alles op alles foar set wurde moat om yn Fryslân mei-inoar oplossings te finen.

 • Sjueryleden Gysbert Japicxpriis beneamd

  (04-02-2019)

  Grytsje Schaaf, Houkje Rypstra en Atte Jongstra binne troch Deputearre Steaten beneamd as sjuerylid foar de Gysbert Japicxpriis 2019. De priis wurdt fan ’t hjerst yn de Martinitsjerke fan Boalsert útrikt.

 • Fernijende plannen foar de Tsjûkemar

  (30-01-2019)

  It gebiet om de Tsjûkemar hinne wurdt de kommende tiid ferbettere op it mêd fan rekrearjen, ûndernimmen, gastfrijheid en wenjen. De Stichting Club van Aanjagers van de Tsjûkemar (CvA), besteande út ûndernimmers en doarpsbelangen út ‘e regio, makke der in útfieringsplan foar. Provinsje Fryslân ferlient in subsydzje fan € 393.250,-

 • Fiif miljoen foar gebietsûntwikkeling WTC

  (29-01-2019)

  Deputearre Steaten fan Fryslân stelle ûnder betinksten jild beskikber foar it opwurdearjen fan de omkriten fan it WTC.

 • Kânsefûnsjild foar bern en statushâlders

  (29-01-2019)

  Fryske skoallen moatte oan de slach mei in plan om bern út earme húshâldings te helpen. Stifting Solidair Fryslân is mei in projekt begûn om derfoar te soargjen dat der op skoallen omtinken komt foar earmoed en útsluting as gefolch dêrfan.

 • Nije kânsen foar dorpshuzen

  (29-01-2019)

  Fan 31 jannewaris oant en mei 17 desimber 2019 is de doarpshûzeregeling iepen. Der is 900.000 euro beskikber foar it ferbouwen of ferduorsumjen fan mienskipshuzen.

 • Twa winners Fryske Ûnderwiispriis

  (25-01-2019)

  It Lauwerskolleezje út Bûtenpost en de 4 skoallen fan it projekt Greidhoeke goes Onderwijs binne de winners fan de Fryske Ûnderwiispriis.

 • Tal Keninklike Underskiedings stabyl

  (24-01-2019)

  Oan 162 ynwenners fan Fryslân is ferline jier in Keninklike Underskieding takend. Dat is hast gelyk oan de 166 fan in jier earder. De delgong dy 't yn 2015 en 2016 te sjen wie, liket dêrmei foarby te wêzen. It tal lintsjes foar froulju nam ta oant 55, it heechste oantal sûnt 2014 (74).

 • Net earder safolle banen yn Fryslân

  (22-01-2019)

  De wurkgelegenheid groeide tusken april 2017 en april 2018 mei 2,6%, sa blykt út de provinsjale wurkgelegenheidssifers. Fryslân telde net earder safolle banen: 297.035.

 • Miljeuwinst te beheljen mei bio-lânbou

  (18-01-2019)

  Biologyske lânbou leveret twa prosint mear wurkgelegenheid op dan de tradisjonele lânbou. Dat is ien fan de konklúzjes út it rapport Bio-kânsen yn Noard Nederlân. Fryslân, Grins en Drinte joegen ûndersyksburo Avalon de opdracht om te ferkennen wat de kosten binne foar in brede omskeakeling nei biologyske lânbou.

 • Twa jier subsydzje foar Fryske festivals

  (18-01-2019)

  Njoggen Fryske festivals krije subsydzje foar 2019 en 2020. In ûnôfhinklike kommisje beoardiele de oanfragen en brocht advys út oan de provinsje Fryslân en gemeente Ljouwert.

 • Priis foar kommissaris fan de Kening Brok

  (17-01-2019)

  Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok hat tongersdeitemiddei yn Helmond de priis krigen foar bêste bestjoerder fan de ôfrûne tsien jier. De saneamde oeuvrepriis waard oerlange troch sekretaris-generaal Maarten Schuring fan it ministearje fan Ynlânkse Saken en Keninkryksrelaasjes. It wie in bysûndere priis, fanwegen de tsiende ferkiezing fan de bestjoerder fan it jier. De útjefte Binnenlands Bestuur organissearet de jierlikse ferkiezing.

 • Inisjatyfrike Friezen mei goede projektideeën socht

  (17-01-2019)

  Friezen mei in goed idee om de leefberens yn harren doarp, stêd of op harren eilân te ferbetterjen, kinne fan 21 jannewaris oant en mei 15 febrewaris 2019 subsydzje oanfreegje út it Iepen Mienskipsfûns (IMF). Mei dizze subsydzjeregeling helpet provinsje Fryslân inisjativen út de mienskip út te fieren.

 • Seis skoallen nominearre foar Ûnderwiispriis Fryslân

  (16-01-2019)

  Foar de twajierlikse Ûnderwiispriis Fryslân binne seis skoallen nominearre. De priis is ynsteld om de kreativiteit en fernimstigens yn it ûnderwiis ûnder de oandacht te bringen.

 • Ald Dwinger: fan stoartplak oant natuergebiet

  (06-03-2018)

  Provinsje Fryslân is hast klear mei it ‘ynpakken’ fan it eardere stoartplak de Ald Dwinger by Nasjonaal Park De Alde Feanen. Yn nauwe gearwurking mei It Fryske Gea wolle wy dat unike stikje natuergebiet behâlde

Archief

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.