Kontakt en adres

Kontakt provinsje

  • Besykadres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Ljouwert
  • Tillefoannûmer: (058)-292 59 25
  • E-mail: provincie@fryslan.frl
  • WhatsApp: 06 - 10 26 88 31
  • Faks: (058)-292 51 25
  • Parsetillefoannûmer: 058 - 292 57 35
  • Postadres: Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert
  • Iepeningstiden: moandei o/m freed fan 8.30 uur oant 17.00 uur

Miljeuklachten

Is der haast by? Skilje 112. Is der gjin haast by, mar wolle jo dochs mei de plysje prate? Skilje yn dat gefal 0900-8844.

link

Miljeualarm nûmer

058-212 24 22 is 24 oeren deis berikber.

link

Persoansgegevens & Privacy

Besjoch de Privacyverklaring fan de provinsje Fryslân. Foar kontakt mei ús funksjonaris gegevensbeskerming kinne jo maile nei functionarisgegevensbescherming@fryslan.frl.  

link

Routekaart provinciehuis

Download de route nei it provinsjehûs (Pdf, 3 MB)

Link

Klachten en beswieren

Hoe kinne jo in klacht yntsjinje en beswier meitsje.

Link

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.