Kontakt en adres

Kontakt provinsje

Update 7-5-2021 (NL): We zijn niet bereikbaar op ons algemene nummer 058 - 292 59 25. U kunt contact opnemen via het mailadres provincie@fryslan.frl. Onze reactie duurt langer dan u van ons gewend bent. 

  • Besykadres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Ljouwert
  • Algemien nûmer: (058)-292 59 25
  • WhatsApp: 06 - 10 26 88 31 (op wurkdagen fan 8.30 oant 17.00 oere beskikber)
  • E-mail: provincie@fryslan.frl
  • Faks: (058)-292 51 25
  • Telefoannûmer parsewurdfierder: 058 - 292 57 35
  • Postadres: Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert
  • Iepeningstiden: moandei o/m freed fan 8.30 uur oant 17.00 uur

Routekaart provinsjehûs

Download de routekaart nei it provinsjehûs (pdf, 886 kb.)

link

Persoansgegevens & Privacy

Besjoch de Privacyverklaring fan de provinsje Fryslân. Foar kontakt mei ús funksjonaris gegevensbeskerming kinne jo maile nei functionarisgegevensbescherming@fryslan.frl.  

link

Miljeuklachten, miljeu-alarmnûmer en meldingen

Klachten oer wetter- en boaiemfersmoarging, fiskstjerte, útwetterje fan oalje, stank- en stofoerlêst fan fabriken, lûdsoerlest of defekten oan de ferkearsljochten, gersmeane en bestriden fan glêdens.

link

Hûsrigels provinsje Fryslân

Lês ús hûsrigels dy jilden by besite oan it provinsjehûs 

link

Klachten en beswieren

Hoe kinne jo in klacht yntsjinje en beswier meitsje.

Link

Pagina opties