Kontakt en adres

Kontakt provinsje

  • Besykadres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Ljouwert
  • Tillefoannûmer: (058)-292 59 25
  • E-mail: provincie@fryslan.frl Spulrigels foar Whatsapp
  • WhatsApp: 06 - 10 26 88 31
  • Faks: (058)-292 51 25
  • Parsetillefoannûmer: 058 - 292 57 35
  • Postadres: Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert
  • Iepeningstiden: moandei o/m freed fan 8.30 uur oant 17.00 uur

Routekaart provinsjehûs

Download de route nei it provinsjehûs (Pdf, 3 MB)

Link

Persoansgegevens & Privacy

Besjoch de Privacyverklaring fan de provinsje Fryslân. Foar kontakt mei ús funksjonaris gegevensbeskerming kinne jo maile nei functionarisgegevensbescherming@fryslan.frl.  

link

Miljeuklachten, miljeu-alarmnûmer en meldingen

Klachten oer wetter- en bodemverontreiniging, vissterfte, olielozingen, stank- en stofoerlêst fan fabriken, lûdsoerlest of defekten oan de ferkearsljochten, gêrs meane en glêdhietsbestriding.

link

Hûsrigels provinsje Fryslân

Lês ús hûsrigels dy jilden by besite oan it provinsjehûs 

link

Klachten en beswieren

Hoe kinne jo in klacht yntsjinje en beswier meitsje.

Link

Pagina opties