Klachten en beswieren

  • Klachten oer wetter- en boaiemfersmoarging, fiskstjerte, oaljeloazings, stank- en stofoerlêst fan fabriken of lûdsoerlêst kinne jo melde fia (058)-212 24 22. Dit nûmer is 24 oeren deis berikber. Mear ynformaasje oer miljeuklachten
  • Binne jo net tefreden hoe't de provinsje jo behannele hat? Dan kinne jo hjiroer in klacht yntsjinje
  • Binne jo it net iens mei in beslissing fan de provinsje? Dan kinne jo hjir beswier meitsje

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.