Klachten en beswieren

  • Klachten oer wetter- en boaiemfersmoarging, fiskstjerte, oaljeloazings, stank- en stofoerlêst fan fabriken of lûdsoerlêst kinne jo melde fia (058)-212 24 22. Dit nûmer is 24 oeren deis berikber. Mear ynformaasje oer miljeuklachten
  • Binne jo net tefreden hoe't de provinsje jo behannele hat? Dan kinne jo hjiroer in klacht yntsjinje
  • Binne jo it net iens mei in beslissing fan de provinsje? Dan kinne jo hjir beswier meitsje

Pagina opties