Momenteel komt u niet meer in aanmerking voor de aanvullende subsidie. Het subsidieplafond van deze Friese regeling is per 19 april bereikt.

De Friese subsidie Extra tegemoetkoming voor woningeigenaren provincie Fryslân, ofwel de Friese plus, blijkt een groot succes onder Friese woningeigenaren. Er is in totaal bijna 3,5 miljoen euro -budget vanuit het Fries Aanvalsplan Energiebesparing- aan Friese aanvragers toegekend. Hiermee zijn, sinds de start in 2020, ruim 3500 huizen verduurzaamd. 

Energiegedeputeerde Sietske Poepjes is blij met het succes van de subsidieregeling, maar betreurt dat een deel van de Friese aanvragers hier geen gebruik van heeft kunnen maken. “Der binne mear as 3000 Fryske huzen mei it subsydzje duorsumer makke, in boppeslach. Mar as minsken troch it sukses jild misrinne, is dat tige spitich. Wy komme inkoarten  mei it Frysk Oanfalsplan Isolaasje en hoopje dêrmei de Fryske ferduorsuming wer in nije stimulâns te jaan,” aldus de gedeputeerde.

Goed om te weten De Rijksregeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)(eksterne link), dan wel de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)(eksterne link) blijven doorlopen. Ook staan vanuit het Rijk en provincie Fryslân er een aantal nieuwe verduurzamingscampagnes op stapel.