Provinciehuis met groene bomen, auto's en fietsen

Wij werken samen aan een mooi
en sterk Fryslân

Wy binne provinsje Fryslân. Wa bisto?
 

Provincie Fryslân
Provinsje Fryslân

De grote taken en vraagstukken waar de provincie voor staat, vragen om een organisatie (bestuurlijk en ambtelijk) die dicht bij de inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties staat. Een organisatie die in de provincie zichtbaar en actief is. Inwoners en organisaties mogen rekenen op een goede dienstverlening vanuit de provincie. Hierbij gaat het niet alleen over wat er geleverd wordt, maar ook hoe de wettelijke taken uitgevoerd en geleverd worden en de manier waarop de provincie samenwerkt met inwoners, organisaties en andere overheden. Het gaat niet alleen om houding en gedrag, techniek en processen, maar ook om een goede interne samenwerking.  En naar de Mienskip toe vraagt dat om een omgevingsbewuste en communicatieve organisatie. Het is van belang om de provinciale financiën gezond te houden en een organisatie te hebben die de opgaven van nu en de toekomst aan kan met voldoende capaciteit. De grote uitdagingen vragen om een vitale en slagvaardige organisatie en een directie die dat uitdraagt en hierop stuurt.

Na een participatief traject is in het organisatieplan 2023-2027 beschreven hoe wij de gewenste cultuur en structuur van onze organisatie zien. Dit plan is tot stand gekomen met inbreng van onze medewerkers. Samen met hen werkt de directie eraan om de organisatie verder te vormen, zodat een wendbare organisatie ontstaat met het vermogen om zich aan te passen aan de toekomstige opgaven en vragen vanuit de Mienskip. Een organisatie waarin opgaven en veranderingen gerealiseerd worden, met een heldere structuur en processen, en ook met duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden. Samengevat: een organisatie met energie, beweging, leiderschap, werkplezier en eigenaarschap, waarin we resultaatgericht, met plezier en in balans werken. Waarin duidelijk is: 

‘Sa dogge wy dat by de provinsje Fryslân!’

Na de verkiezingen van aanstaande maart 2023 wordt er een nieuw college gevormd en aansluitende een nieuwe provinciesecretaris/algemeen directeur geworven. Dat coalitieakkoord zal bepalend zijn voor de opgaven waar onze provinciale organisatie voor staat en waar ambities zijn beschreven. De provincie kent straks een organisatiestructuur waarin de provinciesecretaris/algemeen directeur samen met twee directeuren het directieteam vormt, dat samenwerkt om de doelen te realiseren uit het bestuursakkoord, de wettelijke en provinciale kerntaken en het beleid dat Provinciale Staten vaststellen. Dit vanuit een integrale visie en aanpak.

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk

Onze provincie heeft het afgelopen jaar een organisatie ontwikkeltraject doorlopen en daarmee een goede basis voor de toekomst gelegd, tegelijkertijd liggen er grote opgaven verschiet. De organisatie heeft ambities, die verder vorm moeten krijgen en verder geïmplementeerd moeten worden op basis van de koers die is ingezet onder de interim directeur op basis van zijn bestuursopdracht. De nieuwe directie wordt verwacht dat zij zich hier aan committeren. Van hen wordt verwacht dat zij verder gaan met wat nu in gang is gezet.

Aandachtspunten voor de directeuren zijn: de rol en positie van de directeuren mede in relatie tot rol en omvang van het management; het bevorderen van strategische (denk)kracht en sturing op de grote opgaven; het ontwikkelen van strategische personeelsplanning en het verzorgen van een goede balans tussen werkdruk en werkplezier. Daarnaast omarmt de organisatie veel nieuwe initiatieven en moeten we zorgen voor een goede borging, implementatie en vasthouden. In het recent opgeleverde Organisatieplan 2023-2027 wordt door de directeur een stevige bijdrage geleverd aan het verzorgen van grote (en ook kleine) verbeteringen op het gebied van werkwijze, cultuur en sfeer in de organisatie.

We komen hiermee tot de volgende opdracht:

 • Je draagt zorg voor een optimale ondersteuning van het College. Bevordert de strategische koers en daarmee de inhoudelijke focus voor de provincie. Je draagt zorg voor afstemming met het College en vervult een schakelfunctie in een politiek, bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld. Je ondersteunt hen bij bestuurlijke portefeuilles en bij het maken van strategische afwegingen. Je bevordert de verbinding tussen de bestuurlijke opgaven en de ambtelijke organisatie. Er is tussen jou, de provinciesecretaris/algemeen directeur en de directeur Uitvoering en Bedrijfsvoering een constructieve samenwerkingsrelatie. Vertrouwen is hierbij onmisbaar. Je bent in staat om bestuurders te ‘spiegelen’ en staat zelf ook open voor feedback;
 • In het organisatieplan 2023-2027 staat beschreven dat er het een collegiaal directieteam is. Dit betekent dat er onderlinge vervangbaarheid moet zijn, maar dat er een collectieve verantwoordelijkheid is voor het behalen van de organisatiedoelen;
 • Je geeft leiding aan de verdere ontwikkeling en implementatie van het organisatiemodel. Vooral het bevorderen van resultaatgerichte sturing, borging en implementatie is van belang evenals het bieden van helderheid over rollen en posities. Je geeft als boegbeeld leiding aan de organisatieontwikkeling en onderzoekt of het huidige organisatiemodel goed geëquipeerd is om de opgaven het hoofd te bieden. Speciale aandacht is daarbij voor het versterken van het integraal samenwerken, het werken als 1 overheid, het versterken van het (persoonlijk) leiderschap, resultaatgerichtheid en de politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je zorgt ervoor dat er een soepel proces gaat lopen van het vertalen en mee-formuleren van maatschappelijke vraagstukken naar beleidsmatige kaders, programma’s en projecten tot uitvoering, zodanig dat de verschillende organisatie onderdelen gelijkwaardig samenwerken in dit proces en elk op het goede moment hun rol en taak kunnen ‘pakken’;
 • Je levert een actieve bijdrage aan de positionering van de provincie.

Richting de organisatie

Als een van de leiders van de ambtelijke organisatie toon je verbindend en sturend leiderschap naar de ambtelijke organisatie en zorg je voor de samenhang en integraliteit. Je bent eindverantwoordelijk voor het behalen van de door het bestuur vastgestelde strategische en operationele doelstellingen en verbetert de concernsturing. Je maakt keuzes, bent koersvast en stuurt daarop. Je staat voor en achter de organisatie en bent een echt boegbeeld en zichtbare leider die transparant en benaderbaar is en tegelijkertijd resultaatgericht en besluitvaardig. Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie voor anderen. Je investeert in de samenhang, samenwerking en teamvorming binnen het management en in de integraliteit van werken. Je zorgt ervoor dat het managementteam zichtbaar en benaderbaar is, in verbinding staat met de medewerkers en gezamenlijk stuurt op de grote thema’s. Je bent zichtbaar voor het college en provinciale staten en hebt oog voor vraagstukken die daar leven. Onze organisatie heeft een structuurwijziging ondergaan: als kwartiermaker draag je bij aan het verder inrichten van de organisatie en zorg je er mede voor dat de nieuwe organisatie succesvol zal gaan functioneren.

Richting het netwerk

Je bent een netwerker, hebt oog voor de soms tegenstrijdige belangen en hebt oog voor nieuwe vormen van bestuurlijke en ambtelijke samenwerking. Je vertegenwoordigt zelfstandig de provincie en behartigt haar belangen. Op signalen uit de interne en externe omgeving reageer je alert en je draagt zorg voor interne en externe afstemming en opvolging.

Wie ben jij?
Wa bist do?

Deze positie doet vooral een beroep op de competenties leiderschap, sturing, organisatieontwikkeling, sensitiviteit en samenwerking.

 • Leiderschap: je bent een inspirerend, toegankelijke en verbindende leider met natuurlijk gezag en je hebt aandacht voor de medewerkers en bent goed in staat verbindingen te leggen en samenwerking te bevorderen. Je hebt lef en daadkracht, bent benaderbaar, coacht en geeft en ontvangt feedback. Je bent teamgericht en tegelijkertijd onafhankelijk. Je hebt oog voor rollen, posities en verantwoordelijkheden en stuurt op rolvastheid en heldere kaderstelling;
 • Sturing: je bent een besluitvaardige en doortastende persoonlijkheid die in staat is om de visie te (laten) vertalen naar realisatie. Je stuurt daadwerkelijk op de ingezette lijn en zorgt ervoor dat de collega’s in het management ook zorgdragen voor deze resultaatgerichte sturing;
 • Organisatieontwikkeling: je hebt een visie op het ontwikkelen van een organisatie en hebt aandacht voor zowel structuur als cultuur. Je bouwt voort op de ingezette ontwikkeling met een speciaal oog voor implementatie en borging. Je inspireert mensen hun bijdrage te leveren en hebt lef om dingen op een andere manier te doen. Je draagt zorg voor het vormgeven naar een eigentijdse en moderne werkgever waar collega’s met plezier blijven werken
 • Verandermanagement: jij draagt waar nodig zorg voor vernieuwing en het loslaten van oude patronen. Daarbij schroom je niet om moeilijke keuzes te maken;
 • Sensitiviteit: je onderkent de soms tegengestelde belangen, zowel binnen de bestuurlijke gremia, de samenleving, de regio als binnen de organisatie. Je pikt signalen op en handelt daarnaar en kunt op grond van maatschappelijke of landelijke tendensen bestuurders ondersteunen en adviseren en biedt tegenspel waar nodig. Je hebt oog voor de verwachtingen van individuele portefeuillehouders en voor het functioneren van het collectief;
 • Samenwerking: je werkt nauw samen met je collega directeuren in het nieuw te vormen directieteam. Daarnaast bevorder je integraal werken door zelf ook actief en een voorbeeld daarin te zijn.  Je onderhoudt lokale, regionale en eventueel landelijke netwerken en bent zichtbaar.

Verder beschik je over:

 • Een academische opleiding;
 • Meerjarige recente ervaring (+10 jaar) als eindverantwoordelijke (directeur en/of gemeentesecretaris) binnen een politiek-bestuurlijke en complexe omgeving;
 • Kennis van en ervaring met organisatieontwikkelings-vraagstukken en verandermanagement. Daarbij ben je in staat dit verder te implementeren;
 • Een eigentijdse kijk op het openbaar bestuur en samenwerking;
 • Een moderne opvatting over samenwerking en integraal werken;
 • De Friese taal en cultuur respecteren, Fries kunnen spreken is een pré en verstaan en lezen is een eis.

Wat bieden wij
Wat biede wy

Je stapt in een uitdagende rol binnen een open werkomgeving, met korte lijnen tussen medewerkers en bestuur. Moderne arbeidsvoorwaarden en ruimte voor flexibiliteit en ontwikkeling. Hiernaast krijg je:

 • Afhankelijk van opleiding en ervaring een bruto maandsalaris tussen € 7.227- en €10.267,- ;
 • En een maandelijks IKB van bijna 22%;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage.

Reageren
Reagearje

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie uiterlijk zondag 4 juni 2023.

Solliciteren(eksterne link)

Procedure
Proseduere

Graag laten we je weten dat de eerste gespreksrondes zullen worden gepland in de derde en laatste week van juni 2023. Hiernaast maakt een referentiecheck onderdeel uit van de procedure en kan een ontwikkelassessment deel uitmaken van de procedure.

Meer informatie
Mear ynformaasje

Voor meer inhoudelijke informatie over de vacature kun je contact opnemen met de heer A. Schepers, Algemeen Directeur/Provinciesecretaris a.i., via telefoonnummer 06 - 19 15 36 18. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met mevrouw E. Kools-Bulte, HR Business Partner, via telefoonnummer 06 - 46 99 42 93.

Fryslân heeft een uitgesproken eigen identiteit en die koesteren we. Daarom is tweetaligheid bij provincie Fryslân een basisprincipe. Foar dy ek?