Samenvatting

De beheerder van een primaire waterkering stelt bij het aanleggen of wijzigen daarvan een projectplan op. De beheerder stelt het (ontwerp)projectplan vast en legt het definitieve plan ter goedkeuring voor aan de provincie Fryslân. De provincie legt het (ontwerp)projectplan voor iedereen ter inzage.

Omschrijving

Een primaire waterkering beschermt een gebied tegen overstromingen. Denk hierbij aan dijken of duinen. De primaire waterkering biedt bescherming tegen overstromingen vanuit het buitenwater (de grote rivieren of de zee). Deze waterkeringen zijn bij wet (Waterwet(eksterne keppeling)) aangewezen. De meeste primaire keringen zijn in beheer bij waterschappen maar ook Rijkswaterstaat beheert een deel daarvan. Als een beheerder een waterkering wil wijzigen, aanbrengen of aanleggen dan stelt deze een plan op, het projectplan. In dat plan wordt de voorkeursoplossing toegelicht en gemotiveerd en staat hoe rekening is gehouden met de overige belangen in het gebied. Iedereen kan het ontwerp van het projectplan inzien en een zienswijze hierop geven. Dit kan tijdens de inzageperiode op het provinciehuis of het waterschapskantoor(eksterne keppeling) (of dat van Rijkswaterstaat(eksterne keppeling)) en eventueel bij de betrokken gemeenten. Hierna stelt de beheerder het plan vast en legt het ter goedkeuring voor aan de provincie Fryslân.

Aanpak

De beheerder dient een projectplan in bij de provincie Fryslân voor het wijzigen of het aanleggen van een primaire waterkering. Het plan bestaat in ieder geval uit:

  • een beschrijving van de werkzaamheden en de manier waarop de beheerder die gaat uitvoeren; en
  • een beschrijving van de manier waarop de beheerder nadelige gevolgen van de werkzaamheden beperkt of ongedaan maakt.

Contact

De beheerder van de waterkering legt het definitieve projectplan ter goedkeuring voor aan de provincie Fryslân. In verband met zijn coördinerende taak betrekt de beheerder de provincie Fryslân vroegtijdig bij de voorbereiding van het projectplan.

Bezwaar en beroep

Het besluit van de provincie Fryslân over het definitieve dijkverbeteringsplan ligt 6 weken ter inzage. Binnen die termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(eksterne keppeling). Het gaat dan alleen om:

  • belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben gegeven op het ontwerp van het dijkverbeteringsplan;
  • belanghebbenden die buiten hun schuld niet (op tijd) een zienswijze hebben gegeven op het ontwerp van het dijkverbeteringsplan;
  • alle belanghebbenden die het oneens zijn met besluitonderdelen die de provincie Fryslân gewijzigd heeft vastgesteld.

Wet- en regelgeving

Algemene wet bestuursrecht (Awb)(eksterne keppeling)
Waterwet(eksterne keppeling)