Weidevogels

De Provinsje Fryslân is verplicht tot weidevogelcompensatie (46 hectare) door de aanleg van Sintrale As. De compensatie bestaat uit inrichting en beheer van een weidevogelgebied door middel van agrarisch natuurbeheer, met behoud van de agrarische functie in het gebied. De wens bestaat om een weidevogelplus te realiseren. Een robuust en toekomstbestendig weidevogelgebied vereist een grotere omvang dan 46 hectare. De Gebiedsvisie ‘Oer weide, sompe en wâld’ bevat zodoende een groot en aaneengesloten weidevogelgebied tussen de Stinswei en het Prinses Margrietkanaal bij Garyp van circa 100 hectare inclusief bijbehorend kwelbeheer.

Pagina opties