Welke onderwerpen?

 • Fryslân goed bereikbaar

  De provincie beheert 846 kilometer wegen en 900 kilometer vaarwegen. Het is belangrijk dat iedereen veilig op weg kan. De provincie zorgt voor goed onderhoud en aanleg van nieuwe wegen, zoals De Haak om Leeuwarden, De Centrale As en houdt vaarwegen op diepte. Ook worden nieuwe (rond)wegen, (turbo)rotondes, fietsoversteekplaatsen, busstations, bruggen, sluizen en aquaducten aangelegd of gerenoveerd. We werken samen met partijen aan spoor, overwegen en sommige stations om in de toekomst een extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen te laten rijden. Ook naar Zwolle gaat vaker een trein rijden.

 • Meer werkgelegenheid

  Meer banen regelen in Fryslân en inzetten op de circulaire economie; dat is een belangrijke taak van de provincie. Ze heeft hiervoor extra geld vrijgemaakt via het investeringsprogramma Wurkje mei Fryslân. Dit geld komt uit de opbrengst van de verkoop van Nuon-aandelen. Wurkje mei Fryslân geeft nieuwe financiële mogelijkheden aan bedrijven, instellingen en particulieren. De provincie wil de komende jaren duizenden Friezen aan het werk krijgen. Dit gebeurt onder meer door huizen energiezuiniger te maken, waardoor nieuwe werkgelegenheid ontstaat.

 • Een krachtig platteland

  Het Friese platteland is belangrijk voor de provincie. Daarom investeert de provincie in projecten voor wonen, werk, cultuur en toerisme. De provincie stimuleert met Streekwurk initiatieven die de Friese regio’s sterker en mooier maken. We werken daarin samen met gemeenten en inwoners.

 • Grutsk op Fryske taal en kultuer

  Het jaar 2018 was een prachtig jaar, want Leeuwarden Fryslân was Culturele Hoofdstad. Een jaar vol evenementen en veel nieuwe toeristen kwamen naar Fryslân. Goed voor de economie en goed voor het imago. Fryslân heeft een rijke cultuur en veel cultureel erfgoed. Zo is de Friese taal de officiële tweede Rijkstaal. De provincie is zuinig op het Fries en de typisch Friese gebouwen, landschappen, tradities en gebruiken. Ze investeert daarom in het behouden en stimuleren van de Friese taal en cultuur. De musea hebben hoogwaardige collecties, culturele festivals trekken bezoekers uit binnen- en buitenland en voor de Friese taal zijn de nieuwste digitale (hulp)middelen beschikbaar. De provincie ondersteunt dit allemaal.

 • Schone en gezonde samenleving

  De provincie wil Fryslân schoner en duurzamer maken. Met de Friese Grondstoffenagenda wil de provincie hergebruik van grondstoffen als plastic, textiel en tapijt stimuleren. Een ander doel is om meer voertuigen te laten rijden op duurzame brandstof, zoals groen gas of elektriciteit. Ook stimuleert de provincie het gebruik van lokale producten en Fairtrade: eerlijke wereldhandel. Kortom: een Fair Fryslân!

 • Natuur en landschap

  Een prettige leefomgeving voor mensen, planten en dieren. Daar investeert de provincie in. Ze beschermt bijvoorbeeld otters en werkt aan twintig mooie natuurgebieden, zoals De Alde Feanen en De Friese Meren. Ook stimuleert de provincie particulier en agrarisch natuurbeheer. Ze vraagt boeren bijvoorbeeld om rekening te houden met de natuur (zoals weidevogels). De provincie doet nog veel meer op het gebied van natuur, landschap en landbouw. Zodat Fryslân de mooiste provincie van Nederland blijft.

 • Ruimte voor gebiedsontwikkeling

  De aanleg van wegen biedt kansen om de omgeving mooier te maken. Voorbeelden van deze gebiedsontwikkeling zijn de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpaden of een nieuwe sloepenroute. Ook bij de Afsluitdijk zorgt de provincie dat er meer gebeurt dan alleen dijkvernieuwing. Er is bijvoorbeeld een proefinstallatie voor het opwekken van energie door menging van zoet en zout water. Ook komt hier de eerste vismigratierivier ter wereld. De provincie werkt daarbij samen met andere overheden.

 • Aandacht voor bodemdaling

  De afgelopen jaren is de provincie tegen nieuwe gaswinning geweest. Fryslân heeft ook veel veen en deze bodem kan zakken. De provincie kijkt samen met bijvoorbeeld Wetterskip Fryslân naar mogelijkheden om de gevolgen van bodemdaling te beperken.

 • Schoon, veilig en voldoende water

  Provincie Fryslân investeert in water, samen met Wetterskip Fryslân, drinkwaterbedrijf Vitens en de Friese gemeenten. Ze beheert het grondwater, zorgt mede voor voldoende en schoon (drink)water én bewaakt de kwaliteit van het Friese zwemwater. Stevige dijken en duinen beschermen inwoners tegen overstromingen. De partijen zorgen samen voor een goed evenwicht, want te veel water geeft overlast op het platteland en in steden, te weinig water is lastig voor de scheepvaart en natuur. Het oppervlaktewater moet schoon genoeg zijn voor mensen, dieren en planten. Grondwater (de bron van ons drinkwater) wordt gecontroleerd op verontreinigingen. Dit is belangrijk voor ieders gezondheid.

 • Sterk lokaal bestuur

  Gemeenten krijgen steeds meer taken. Samenwerken of samengaan (fusie) is noodzakelijk. De provincie stimuleert dit, maar het initiatief ligt bij de gemeenteraad. Samen met gemeenten en de Vereniging van Friese Gemeenten werkt de provincie aan een krachtig lokaal bestuur. Bij fusies checkt de provincie bijvoorbeeld of een evenwichtige nieuwe gemeente ontstaat en adviseert het Rijk hierover. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de gemeentelijke financiën. Bij het benoemen van een (nieuwe) burgemeester heeft de commissaris van de Koning (CdK) een belangrijke taak. Namens het Rijk ziet de CdK toe op het juiste verloop van procedures.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.