Statengriffie en contact

Contact met Provinciale Staten

Contact met Provinciale Staten als geheel loopt via de Statengriffie. De Statengriffie helpt Provinciale Staten bij het vervullen van haar controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende functie. De Statengriffie houdt zich bezig met secretariële, adviserende en procesmatige taken voor Provinciale Staten en de Statencommissies.

Wilt u iets ter kennis brengen aan alle statenleden?

U kunt kiezen uit de volgende twee mogelijkheden.

U stuurt een brief naar PS via statengriffie@fryslan.frl.

Dit gebeurt er met uw brief:
De griffie registreert uw schrijven en plaatst het op de lijst van ingekomen stukken. De actuele lijst wordt iedere maandag ter kennis van de statenleden gebracht. De politieke fracties bepalen zelf wat zij met uw brief doen. Zij kunnen die bijvoorbeeld agenderen voor een overleg. Het kan ook zijn dat ze contact met u zoeken, of de inhoud alleen voor kennisgeving aannemen.

Ieder stuk dat door PS behandeld wordt, valt onder de Wet Openbaarheid van Bestuur. De griffie plaatst alle via haar ingekomen stukken daarom op de website van PS. Persoonlijke gegevens worden onzichtbaar gemaakt.

Om alle statenleden in éen keer te bereiken zonder tussenkomst van ambtenaren of de griffie, mailt u naar staten@fryslan.frl.

Dit gebeurt er met uw brief:
De brief komt bij ieder statenlid in de mailbox. De brief wordt niet centraal geregistreerd en ook niet op de website geplaatst.
Misschien besluiten Provinciale Staten toch om uw brief in een vergadering te behandelen. In dat geval wordt hij alsnog bij de openbare vergaderstukken opgenomen.

Contactgegevens Statengriffie

  • E-mail statengriffie@fryslan.frl
  • tel. 058 - 292 8996
  • postbus 20120 8900 AB  Leeuwarden
  • Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden

U vindt Provinciale Staten op:

De Statengriffie Fryslân bestaat uit:  

Archief

Pagina opties