Planning Statenvergaderingen 2017

Alle data binne woansdeis.

*As der nei it oardiel fan it Presidium gjin punten binne foar polityk debat, is der gjin kommisjegearkomste 

Ynformaasje Steategriffy

Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Ljouwert
☎ 058 - 2925 996 | @psfryslan #psfryslan | www.fryslan.frl/ps | ✉ statengriffie@fryslan.frl | app PS Fryslân

Februari

 • 01 febrewaris 16.00-18.00 oere
  Steatemerk
 • 08 febrewaris 10.00-12.00 oere
  Presidium
 • 08 febrewaris 19.00-21.00 oere*
  Kommisje
 • 15 febrewaris 13.00 oere
  PS

Maart

 • 01 maart 15.00 oere
  PS (bûtengewoan)
 • 08 maart 16.00-18.00 oere
  Steatemerk
 • 22 maart 16.00.18.00 oere
  Presidium
 • 22 maart 19.00-21.00 oere*
  Kommisje
 • 29 maart 10.00 oere
  PS

Pagina opties