Over Provinciale Staten

Wat doen Provinciale Staten?

Iedere provincie heeft haar eigen volksvertegenwoordiging: de Provinciale Staten. Eenmaal in de vier jaar zijn hier verkiezingen voor. Aan de verkiezingen doen landelijke partijen mee, maar ook lokale partijen kunnen meedoen.

Provinciale Staten (PS) zijn de hoogste baas in de provincie. Samen met het college van Gedeputeerde Staten (GS) besturen zij de provincie. GS voeren het beleid uit en zijn het dagelijks bestuur. PS stellen de kaders voor dat beleid en controleren of het goed wordt uitgevoerd.

Taken PS:

  • kaders en grenzen stellen voor het beleid; beslissen over de regels van de provincie;
  • controleren of het dagelijks bestuur (het college van GS) zijn werk goed doet;
  • de inwoners van Fryslân vertegenwoordigen.

De inwoners van Fryslân kiezen de leden van de Provinciale Staten. Voor de Statenleden is het belangrijk om te weten wat de inwoners van Fryslân bezig houdt. Dit doen ze door op werkbezoek te gaan of met mensen te spreken. U kunt zelf ook contact opnemen met statenleden of inspreken over bepaalde onderwerpen tijdens een beeldvormende commissie of Steatemerk.

Wilt u ervaren hoe de Provinciale Staten werken? U kunt een dag(deel) meelopen als Gast van de Staten of voor een andere activiteit kiezen.

Meer informatie over Provinciale Staten? Bekijk de video van ProDemos op YouTube voor een uitgebreide uitleg.

Contact met Provinciale Staten

Contact met Provinciale Staten als geheel loopt via de Statengriffie. De Statengriffie helpt Provinciale Staten bij het vervullen van haar controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende functie. De Statengriffie houdt zich bezig met secretariële, adviserende en procesmatige taken voor Provinciale Staten en de Statencommissies.

Wilt u iets ter kennis brengen aan alle statenleden?

U kunt kiezen uit de volgende twee mogelijkheden.

U stuurt een brief naar PS via statengriffie@fryslan.frl.

Dit gebeurt er met uw brief:
De griffie registreert uw schrijven en plaatst het op de lijst van ingekomen stukken. De actuele lijst wordt iedere maandag ter kennis van de statenleden gebracht. De politieke fracties bepalen zelf wat zij met uw brief doen. Zij kunnen die bijvoorbeeld agenderen voor een overleg. Het kan ook zijn dat ze contact met u zoeken, of de inhoud alleen voor kennisgeving aannemen.

Ieder stuk dat door PS behandeld wordt, valt onder de Wet Openbaarheid van Bestuur. De griffie plaatst alle via haar ingekomen stukken daarom op de website van PS. Persoonlijke gegevens worden onzichtbaar gemaakt.

Om alle statenleden in éen keer te bereiken zonder tussenkomst van ambtenaren of de griffie, mailt u naar staten@fryslan.frl.

Dit gebeurt er met uw brief:
De brief komt bij ieder statenlid in de mailbox. De brief wordt niet centraal geregistreerd en ook niet op de website geplaatst.
Misschien besluiten Provinciale Staten toch om uw brief in een vergadering te behandelen. In dat geval wordt hij alsnog bij de openbare vergaderstukken opgenomen.

U vindt Provinciale Staten op:

Contactgegevens Statengriffie

  • E-mail statengriffie@fryslan.frl
  • tel. 058 - 292 89 96
  • postbus 20120 8900 HM  Leeuwarden
  • Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden

Groepen

Benieuwd hoe het is om statenlid te zijn? Kruip eens in de huid van een statenlid!

Dit kan op verschillende manieren.

Gast van de Staten

Van dichtbij meemaken hoe de statenleden debatteren over belangrijke zaken in de provincie Fryslân? En benieuwd naar de gang van zaken in het Provinciehuis en de statenzaal? Meld u dan aan als Gast van de Staten.

Programma

Als gast van de Staten wordt u op de Statendag ontvangen door twee statenleden. Onder het genot van een kopje koffie geven zij een korte uitleg over hoe een vergadering van Provinciale Staten werkt en wat er die dag zoal op de agenda staat. Vervolgens kunt u vanaf de publieke tribune de vergadering volgen.

Daar wordt u door de voorzitter van PS, commissaris van de Koning Brok, welkom geheten. Rond 11.00 uur wordt u opgehaald voor een koffiemomentje, gevolgd door een rondleiding door het provinciehuis. Afsluitend schuift u aan bij de lunch van de statenleden.

Data

In de regel is er eens per maand op een woensdag gelegenheid om Gast van de Staten te zijn. Neem contact op met de Statengriffie over de mogelijkheden.
Tel. 058 - 292 59 96 of statengriffie@fryslan.frl.

Statenspel

Met een groep van minimaal 18 personen kunt u een vergadering van Provinciale Staten naspelen.

Het Statenspel is een manier om kennis te maken met de provinciale politiek. De groep wordt verdeeld in ‘fracties’. Deze fracties buigen zich over een paar cases en gaan daarover met elkaar in debat. Zo kun je zelf ervaren hoe het is om Statenlid te zijn. En om belangrijke beslissingen voor Fryslân te nemen.

Speel het Statenspel

Provinciespel

Het provinciespel is voor jongeren van groep 7 en 8 van de basisschool, het MBO en het Voortgezet Onderwijs. Het provinciespel wordt georganiseerd door ProDemos.

Tijdens het Provinciespel ligt midden in de Statenzaal een grote provincieplattegrond, met daarop enkele grote plaatsen en wegen. ‘Meer streekvervoer! Nee, meer groen! Nee, er moet een winkelcentrum komen’  Wat voor voorzieningen moeten er komen, en waar? Je kunt denken aan echte bedrijventerreinen, snel internet of windmolens. Of aan welk beleidsterrein moet meer budget besteed worden. Daar beslissen de leerlingen over door middel van hun zelf opgerichte politieke partijen.

Meer lezen en aanmelden

Gastlessen

Leden van Provinciale Staten zijn graag bereid een gastles voor uw leerlingen en studenten te verzorgen.

Belangstelling? Neem even contact op met de statengriffie, tel. 058 - 292 59 96 of statengriffie@fryslan.frl.

De Statengriffie Fryslân bestaat uit:  

Pagina opties