Over Provinciale Staten

Wat doen Provinciale Staten?

Iedere provincie heeft haar eigen volksvertegenwoordiging: de Provinciale Staten. Eenmaal in de vier jaar zijn hier verkiezingen voor. Aan de verkiezingen doen landelijke partijen mee, maar ook lokale partijen kunnen meedoen.

Provinciale Staten (PS) zijn de hoogste baas in de provincie. Samen met het college van Gedeputeerde Staten (GS) besturen zij de provincie. GS voeren het beleid uit en zijn het dagelijks bestuur. PS stellen de kaders voor dat beleid en controleren of het goed wordt uitgevoerd.

Taken PS:

  • kaders en grenzen stellen voor het beleid; beslissen over de regels van de provincie;
  • controleren of het dagelijks bestuur (het college van GS) zijn werk goed doet;
  • de inwoners van Fryslân vertegenwoordigen.

De inwoners van Fryslân kiezen de leden van de Provinciale Staten. Voor de Statenleden is het belangrijk om te weten wat de inwoners van Fryslân bezig houdt. Dit doen ze door op werkbezoek te gaan of met mensen te spreken. U kunt zelf ook contact opnemen met statenleden of inspreken over bepaalde onderwerpen tijdens een beeldvormende commissie of Steatemerk.

Wilt u ervaren hoe de Provinciale Staten werken? U kunt een dag(deel) meelopen als Gast van de Staten of voor een andere activiteit kiezen.

Meer informatie over Provinciale Staten? Bekijk de video van ProDemos op YouTube voor een uitgebreide uitleg.

Contact met Provinciale Staten

Contact met Provinciale Staten als geheel loopt via de Statengriffie. De Statengriffie helpt Provinciale Staten bij het vervullen van haar controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende functie. De Statengriffie houdt zich bezig met secretariële, adviserende en procesmatige taken voor Provinciale Staten en de Statencommissies.

Wilt u iets ter kennis brengen aan alle statenleden?

U kunt kiezen uit de volgende twee mogelijkheden.

U stuurt een brief naar PS via statengriffie@fryslan.frl.

Dit gebeurt er met uw brief:
De griffie registreert uw schrijven en plaatst het op de lijst van ingekomen stukken. De actuele lijst wordt iedere maandag ter kennis van de statenleden gebracht. De politieke fracties bepalen zelf wat zij met uw brief doen. Zij kunnen die bijvoorbeeld agenderen voor een overleg. Het kan ook zijn dat ze contact met u zoeken, of de inhoud alleen voor kennisgeving aannemen.

Ieder stuk dat door PS behandeld wordt, valt onder de Wet Openbaarheid van Bestuur. De griffie plaatst alle via haar ingekomen stukken daarom op de website van PS. Persoonlijke gegevens worden onzichtbaar gemaakt.

Om alle statenleden in éen keer te bereiken zonder tussenkomst van ambtenaren of de griffie, mailt u naar staten@fryslan.frl.

Dit gebeurt er met uw brief:
De brief komt bij ieder statenlid in de mailbox. De brief wordt niet centraal geregistreerd en ook niet op de website geplaatst.
Misschien besluiten Provinciale Staten toch om uw brief in een vergadering te behandelen. In dat geval wordt hij alsnog bij de openbare vergaderstukken opgenomen.

U vindt Provinciale Staten op:

Contactgegevens Statengriffie

  • E-mail statengriffie@fryslan.frl
  • tel. 058 - 292 89 96
  • postbus 20120 8900 AB  Leeuwarden
  • Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden

De Statengriffie Fryslân bestaat uit:  

Archief

Pagina opties