Klaas Kielstra

Klaas Kielstra

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en kwaliteit woonomgeving;
 • Recreatie en toerisme, inclusief Regiomarketing Fryslân;
 • Grondbeleid;
 • Wadden en Waddenfonds;
 • Bedrijfsvoering, personeel & organisatie;
 • Europa en Internationale contacten;
 • IPO;
 • Project De Nieuwe Afsluitdijk;
 • Project nieuwbouw Thialf.

Ambt gebonden nevenfuncties

 • Lid AB en DB (voorzitter) gemeenschappelijke regeling Marrekrite
 • Lid Stichting Recreatietoervaart Nederland
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Water-beheer
 • Lid Waddenseaboard
 • Voorzitter Stuurgroep Waddenprovincies
 • Voorzitter Algemeen en dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
 • Voorzitter Provinciaal Overlegorgaan Kustbeleid
 • Voorzitter Duurzaamheid Waddeneilanden
 • Voorzitter Regionale Stuurgroep Afsluitdijk
 • Lid Landelijke Stuurgroep Afsluitdijk
 • Lid AVA Thialf
 • Bestuur Huis Nederlandse Provincies (HNP)
 • IPO: Bestuurlijke adviescommissie Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en Waterbeheer
 • Lid IPO-bestuur (portefeuille RO)

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen.

 Email: secr.gs.kielstra@fryslan.frl

Video

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.