Klaas Fokkinga

Portretfoto van Klaas Fokkinga

Portefeuille

 • Agrarisch Fryslân/Landbouw
 • Aanpak Stikstof
 • Leefberens
 • Regionale samenwerking, IMF en Leader
 • Breedband
 • Cultureel erfgoed en archeologie
 • Wonen
 • Soortenbeleid: Beheer- en schadebestrijding
  • Friese ganzenaanpak
  • Wolven
  • Hoefdieren
 • Holwerd aan Zee
 • Versnellingsagenda NO-Fryslân
 • Gebiedsontwikkeling DCA/Kansen in Kernen
 • EU – Comité van de Regio’s

Email: secr.gs.fokkinga@fryslan.frl

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter Ambassadeursoverleg Krimp
 • Voorzitter Streekplatform regio Noordoost-Fryslân
 • Voorzitter Stuurgroep ANNO
 • Voorzitter Stuurgroep Holwerd aan Zee
 • Voorzitter Stuurgroep Súd Ie
 • Voorzitter Wenje Oerlis
 • Vice-voorzitter FUMO
 • Lid Bestuurlijk overleg K6 (zes krimpregio’s in Nederland)
 • Lid Comité van de Regio’s (Europa, Brussel)
 • Lid Gebiedscommissie Aanpassingsinrichting Centrale As
 • Lid IPO BAC Stikstof
 • Lid IPO BAC Vitaal Platteland
 • Lid Noordelijk Landbouwberaad
 • Lid Noordelijk Overleg Landelijk Gebied (NOLG)
 • Lid Regiegroep IJsselmeervisserij
 • Lid Stuurgroep Dairy Campus
 • Lid Stuurgroep Versnellingsagenda NOF
 • Lid Stuurgroep Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN)
 • Lid Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid (Unesco-nominatie, er is bestuurlijk mandaat afgegeven van de gedeputeerde voor de portefeuillehouder van de gemeente Weststellingwerf).
 • Lid Stuurgroep Noordelijk Archeologisch Depot Nuis op grond van convenant met de provincies Groningen en Drenthe
 • Lid Regioboard Versnellingsagenda regio Noordoost-Fryslân
 • Lid Stuurgroep De Centrale As (DCA)

Pagina opties