Johannes Kramer

Johannes Kramer

Portefeuille

 • Natuur en landelijk gebied (incl. weidevogels)
 • Plattelandsbeleid en krimp
 • Land- en tuinbouw (incl. Agrofood en Dairy campus)
 • Monumentenzorg, cultuurhistorie en archeologie
 • Openbaar Vervoer (inclusief rail-infra)

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Landelijk Overleg Vitaal Platteland
 • Voorzitter Provinciale Commissie Landelijk Gebied
 • Voorzitter Agrarisch Fonds
 • Voorzitter Overlegplatform Natuurbeschermingswet Friese Ijsselmeerkust
 • Lid stuurgroep Lauwersmeer (Fryslân en Groningen)
 • Voorzitter Overlegplatform Noord-Friesland Buitendijks
 • Voorzitter Provinciale Landbouwcommissie
 • Lid Landelijke Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu (Glami)
 • Lid Regiegroep Waddenkas
 • Lid Landelijke Regiegroep Weidevogels
 • Lid Bestuur Iepenwacht
 • Lid noordelijk landbouwberaad
 • Voorzitter Stuurgroep Natura 2000 provinciale natuurbeschermingsgebieden
 • Voorzitter voorzittersoverleg landinrichtingscommissies
 • Lid stuurgroep flankerend beleid Ijsselmeervisserij
 • Lid stuurgroep Natura 2000 Rijkswateren
 • Lid Overlegorgaan Nationaal Park Lauwersmeergebied
 • Vice-voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park Alde Feanen
 • Vice-voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog
 • Vice-voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park Drents-Friese Wold
 • Voorzitter Stuurgroep Lauwersmeer (i.o.)
 • Lid stuurgroep Centrale As
 • Lid Gebiedsontwikkelingscommissie Centrale As
 • Stuurgroep Dairy Campus
 • Voorzitter Stuurgroep Vismigratierivier
 • Voorzitter Stuurgroep Aanbesteding Openbaar Vervoer Waddeneilanden
 • Voorzitter Aanbesteding Stadsvervoer Leeuwarden
 • (Voorzitter) Stuurgroep Spoorverbinding Leeuwarden-Groningen
 • Lid BO Spoor
 • Lid bestuurlijke regionale OV en Spoortafel
 • Lid landelijke OV en Spoortafel
 • Voorzitter stuurgroep Leeuwarden-Groningen
 • Voorzitter stuurgroep Station Werpsterhoeke
 • Voorzitter stuurgroep Spoortunnel Wolvega
 • Voorzitter stuurgroep Spoorwegovergang Rotstergaastweg (Heerenveen)
 • Voorzitter van de medezeggenschapsraad van Mienskipskoalle De Legegeaen in Sibrandabuorren
 • De Stuurgroep Noordelijk Archeologisch Depot Nuis op grond van convenant met de provincies Groningen en Drenthe.
 • De stuurgroep Koloniën van Weldadigheid (Unesco-nominatie, er is bestuurlijk mandaat afgegeven van de gedeputeerde voor de portefeuillehouder van de gemeente Weststellingwerf).
 • Voorzitter ambassadeursoverleg krimp
 • Lid Noordelijk bestuurlijk overleg Krimp
 • Lid Kennisnetwerk Noord-Nederland
 • Foarsitter Stjoergroep ANNO
 • Foarsitter Temagroep grien/blau NE-Fryslân
 • IPO bestuurlijke adviescommissie Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
 • IPO BAC Vitaal Platteland
 • IPO Kerndelegatie Vitaal Platteland
 • BC SOM
 • BO SNN en Overijssel IenM (BO Spoor)
 • BO SNN en Overijssel IenM (BO Spoor+ NS)

E-mail: secr.gs.kramer@fryslan.frl 

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen.

Video

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.