Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 20 maart 2018

1. Voortgangsrapportage Culturele Hoofdstad 4e kwartaal 2017

Het aantal sponsors voor Culturele Hoofdstad is eind vorig jaar toegenomen. Dit verkleint het tekort op sponsoring en fondsenwerving, waarvoor de provincie en gemeente garant staan. Dit staat in de voortgangsrapportage over LF2018 over het vierde kwartaal van 2017. Deze is door Gedeputeerde Staten vastgesteld en aan Provinciale Staten gestuurd.

2. Ticketgarantie Oranjewoudfestival

Het Oranjewoudfestival kan gebruik maken van het fonds dat in het kader van Culturele Hoofdstad ticketrisico’s afdekt. De Stichting Oranjewoudfestival diende hiervoor een aanvraag in. Gedeputeerde Staten geeft een maximale garantie af van € 72.500, omdat de doelstellingen en uitgangspunten van het evenement aansluiten op de regeling.

3. Provincie verder met experiment buslijnen

Half juli start de provincie met de experimenten met het strekken van de buslijnen. Het gaat om de lijnen 51 (Dokkum-Leeuwarden via de Trynwâlden) en 54 (Stiens-Holwerd). Het plaatsen van de haltes buiten de dorpen kan de snelheid van de bussen en de ver-keersveiligheid in de dorpen dienen op een betaalbare wijze. De provincie wil de ervarin-gen hiermee gebruiken voor de gunning van de nieuwe openbaar-vervoerperiode, die in 2022 start. Om de proef op te tijd te kunnen starten, was nu een besluit nodig van Gede-puteerde Staten.

4. Klanttevredenheidsonderzoek Fries Sociaal Planbureau

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) gaat bij onderzoeken voortaan nauwer samenwerken met de provincie. Er is tevredenheid over het functioneren van het FSP. Door meer be-trokkenheid bij het bepalen waar het bureau onderzoek naar doet, kan de tevredenheid verder toenemen. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat op verzoek van de provincie is uitgevoerd.

5. Verlenging voor stads- en dorpsvernieuwingsprojecten

Vier projecten krijgen een jaar langer de tijd om het stads- en dorpsvernieuwingsgeld dat ze hebben ontvangen, te besteden. Buiten hun schuld redden ze het niet om de projecten binnen de gestelde termijn van drie jaar af te ronden. Het gaat om de sloop van de aula-locatie Noordwolde, om De Haven Hallum, om kwaliteitsverbetering van sociale woning-bouw op Ameland en om het meerjareninvesteringsprogramma in Harlingen.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.