Wat docht Provinsjale Steaten?

Alle provinsjes hawwe harren eigen folksfertsjinwurdiging: de Provinsjale Steaten. Ienris yn de fjouwer jier binne dêr ferkiezings foar. Oan de ferkiezings dogge lanlike partijen mei, mar lokale partijen kinne ek meidwaan.

Provinsjale Steaten binne it heechste orgaan yn de provinsje en binne te ferlykjen mei bygelyks in Twadde Keamer of in gemeenteried. Provinsjale Steaten bepale it belied op haadlinen en kontrolearje oft dat goed útfierd wurdt.

Taken PS:

  • kaders en grinzen stelle foar it belied; beslisse oer de regels fan de provinsje;
  • kontrolearje oft it deistich bestjoer (it kolleezje fan DS) syn wurk goed docht;
  • de ynwenners fan Fryslân fertsjintwurdigje.

De ynwenners fan Fryslân kieze de leden fan de Provinsjale Steaten. Foar Steateleden is it wichtich om te witten wat de ynwenners fan Fryslân dwaande hâldt. Om dat oan ‘e weet te kommen, geane se op wurkbesite en prate se mei minsken. Jo kinne ek sels kontakt opnimme mei Steateleden of ynsprekke oer bepaalde ûnderwerpen yn in byldfoarmjende kommisje of Steatemerk.

Wolle jo mear ûnderfine oer hoe’t Provinsjale Steaten wurkje? Jo kinne in part fan de dei meirinne as Gast van de Steaten of foar in oare aktiviteit kieze.

Pagina opties