Provinsjale steaten

Besluten

Stimútslaggen, moasjes, amindeminten, besluten en konsept-beslutelisten.

Stimútslaggen, moasjes, amindeminten, besluten en beslutelisten

Steatefragen

In oersjoch fan alle Steatefragen

Steatefragen

Steateleden en fraksjes

In oersjoch fan alle Fryske Steateleden en fraksjes

Steateleden

Ynkommen stikken

In oersjoch fan alle ynkommen stikken

Ingekomen stukken

Nijs en oankundigings

Nijs fan Provinsjale Steaten en oankundigingen fan gearkomsten

Nijs en oankundigings

Steategearkomsten en live-útstjoeringen

Gearkomsten PS, Steatekommisje, expert-meetings: wurklisten, stikken en live-stream

Steategearkomsten en live-útstjoeringen

Wat docht Provinsjale Steaten?

Mear ynformaasje oer Provinsjale Steaten

Link

Njonkenfunksjes en reis- en ferbliuwskosten

In oersjoch is te downloaden.

Njonkenfunksjes en reis- en ferbliuwskosten

Steategriffy & Kontakt

Sjoch hjir foar kontakt mei PS. De Steategriffy stiet PS mei rie en die by.

Steategriffy

Ynformaasjedossier

Tarieding foar ûnderhannelers foar it nije kolleezje

link

Pagina opties