Provinsjale steaten

Wat docht Provinsjale Steaten?

Mear ynformaasje oer Provinsjale Steaten

Link

Steateleden en fraksjes

In oersjoch fan alle Fryske Steateleden en fraksjes

Steateleden

Steatefragen

In oersjoch fan alle Steatefragen

Steatefragen

Steategriffy & Kontakt

Sjoch hjir foar kontakt mei PS. De Steategriffy stiet PS mei rie en die by.

Steategriffy

Groepen

Mear ynformaasje oer Gast fan de Steaten, het Steatespul en it Provinsjespul

Link

Steategearkomsten en live-útstjoeringen

Gearkomsten PS, Steatekommisje, expert-meetings: wurklisten, stikken en live-stream

Steategearkomsten en live-útstjoeringen

Ynkommen stikken

In oersjoch fan alle ynkommen stikken

Ingekomen stukken

Ynformaasjedossier

Tarieding foar ûnderhannelers foar it nije kolleezje

link

Nijs en oankundigings

Nijs fan Provinsjale Steaten en oankundigingen fan gearkomsten

Nijs en oankundigings

Besluten

Stimútslaggen, moasjes, amindeminten, besluten en konsept-beslutelisten.

Stimútslaggen, moasjes, amindeminten, besluten en beslutelisten

Njonkenfunksjes en reis- en ferbliuwskosten

In oersjoch is te downloaden.

Njonkenfunksjes en reis- en ferbliuwskosten

Pagina opties