Provinsjale steaten

Nijs en oankundigings

Nijs fan Provinsjale Steaten en oankundigingen fan gearkomsten

Nijs en oankundigings

Byldfoarmjende en oardielfoarmjende Steatekommisjes

De Steaten hawwe twa ûnderskate kommisjes. De byldfoarmjende kommisje en de oardielfoarmjende kommisje

Ga naar de pagina Statencommissies

Ynkommen stikken

In oersjoch fan alle ynkommen stikken

Ingekomen stukken

Steategriffy

Sjoch hjir foar kontakt mei PS. De Steategriffy stiet PS mei rie en die by.

Steategriffy

Steateleden

In oersjoch fan alle Fryske Steateleden

Steateleden

Besluten

Stimútslaggen, moasjes, amindeminten, besluten en konsept-beslutelisten.

Stimútslaggen, moasjes, amindeminten, besluten en beslutelisten

Politike fraksjes

Oersjoch politike fraksjes yn de provinsjale steaten

Ga naar de Politieke fracties

Steategearkomsten en live-útstjoeringen

Gearkomsten PS, Steatekommisje, expert-meetings: wurklisten, stikken en live-stream

Steategearkomsten en live-útstjoeringen

Steatefragen

In oersjoch fan alle Steatefragen

Steatefragen

Njonkenfunksjes en reis- en ferbliuwskosten

In oersjoch is te downloaden.

Njonkenfunksjes en reis- en ferbliuwskosten

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.