Provinsjale Ferkiezings 2019


Stim. Foar dyn lûd. 20 maart Provinsjale Ferkiezings                                                                       Wetterskipsferkiezings

Fryslân. Jo provinsje. It plak dêr’t jo wenje, libje, genietsje en dêr’t jo ynfloed hawwe op de takomst. Op woansdei 20 maart 2019 kinne jo stimme oer de takomst fan Fryslân. Dy deis binne nammentlik de Provinsjale Ferkiezings en kieze wy mei-inoar de Fryske Provinsjale Steaten.

Hjir lêze jo mear oer Provinsjale Steaten en de saken dêr’t se oer beslute. Jo komme yn ’e kunde mei alle partijen en fine praktyske ynformaasje oer de ferkiezings. Mei de stimhelpen ûntdekke jo hokker partij it bêste by jo stânpunten past.   

Ferkiezingskrante  

Kandidatenlist                                                  

Wat dogge Provinsjale Steaten?

Hokker ûnderwerpen?

Faak stelde fragen

Wêrom stimme?

Stemwijzer: MijnStem

Kontakt

Op wa kin ik stimme?

Stemwijzer: Meestem-meter

Ferkiezingskampagne Stim. Foar dyn lûd

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.