Politike fraksjes

Hjir fine jo de kontaktgegevens fan de 12 Fryske Steatefraksjes.
Foar it beneierjen fan alle fraksjes yn ien kear, sjogge jo by Steategriffy en kontakt.

Te downloaden:

CDA

058 – 2925 802
www.cda.nl/fryslan
Provinsjehûs, fractiekamer 0.64
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
provincie@fryslan.frl
8 zetels

PvdA

058 – 2925 799
www.pvda.frl of https://friesland.pvda.nl/
Provinsjehûs, fractiekamer 0.71
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
provincie@fryslan.frl
6 zetels

FNP

058 – 2925 803
www.fnp.frl
Provinsjehûs, fractiekamer 0.62
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
provincie@fryslan.frl
4 zetels

ChristenUnie

058 – 2925 801
www.fryslan.christenunie.nl
Provinsjehûs, fractiekamer 0.95
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
provincie@fryslan.frl
3 zetels

SP

058 – 2928 831
www.fryslan.sp.nl
Provinsjehûs, fractiekamer 0.93
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
provincie@fryslan.frl
2 zetels

Partij voor de Dieren

058 – 2925 977
Website partij voor de dieren in Friesland
Provinsjehûs, fractiekamer 0.96
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
provincie@fryslan.frl
1 zetel

Forum voor Democratie

058-2925399
https://forumvoordemocratie.nl/friesland
Provinsjehûs, fraksjekeamer 0.97
Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert
forumvoordemocratie@fryslan.frl
6 sitten

VVD

058 – 2925 806
www.vvd.frl
Provinsjehûs, fractiekamer 0.61
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
provincie@fryslan.frl
4 zetels

GrienLinks

058 – 2925 805
www.grienlinks.nl
Provinsjehûs, fractiekamer 0.92
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
provincie@fryslan.frl
3 zetels

PVV

058 – 2925 488
www.pvvfryslan.com
Provinsjehûs, fractiekamer 0.93
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
provincie@fryslan.frl
3 zetels

D66

058 – 2928 993
www.friesland.d66.nl
Provinsjehûs, fractiekamer 0.91
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
provincie@fryslan.frl
2 zetels

50PLUS

058 – 2925 817
www.50plusfriesland.nl
Provinsjehûs, fractiekamer 0.94
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
provincie@fryslan.frl
1 zetel

Pagina opties