Kommissaris fan de Kening

De hear drs. A.A.M.(Arno) Brok

Mear ynformaasje oer de kommissaris fan de Kening yn de provinsje Fryslân.

Nei de hear Brok

Represintaasje

De Kommissaris fan de Kening útnûgje?

link

Taken

Mear ynformaasje oer de ryks- en provinsjetaken fan de kommissaris fan de Kening

Link

Boargemaster

Mear ynformaasje oer de taken fan de kommissaris fan de Kening by boargemasters-beneamings.

Link

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.