Kommissaris fan de Kening

De hear drs. A.A.M.(Arno) Brok

Mear ynformaasje oer de kommissaris fan de Kening yn de provinsje Fryslân.

Nei de hear Brok

Represintaasje

De Kommissaris fan de Kening útnûgje?

link

Taken

Mear ynformaasje oer de ryks- en provinsjetaken fan de kommissaris fan de Kening

Link

Boargemaster

Mear ynformaasje oer de taken fan de kommissaris fan de Kening by boargemasters-beneamings.

Link

Pagina opties