Sietske Poepjes

Portretfoto Sietske Poepjes

Portefúlje

 • Klimaat
 • Enerzjy
 • Kultuer
 • Underwiis en taal
 • Fryslân 2028
 • De hannelsmissys 
 • Waadfûns.

Email: secr.gs.poepjes@fryslan.frl 

Ambtsbûne njonkenfunksjes

 • Voorzitter Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD)
 • Vice-voorzitter Regiegroep Regionale Energie Strategie Fryslân
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)
 • Lid stuurgroep HEAVENN (H2 Energy Applications (in) Valley Environments (for) Northern Netherlands)
 • Lid bestuur Tresoar
 • Lid DB Waddenfonds
 • Lid IPO Bestuur

Net-ambtsbûne njonkenfunksjes

 • Lid Stichting Sint Annaleen (onbezoldigd)

Njonkenfunksjes op persoanlike titel

 • Redaksjelid Bestuursforum CDA. Gjin beleanning.

Te downloaden:

Pagina opties