Sietske Poepjes

Portretfoto Sietske Poepjes

Portefúlje

  • Klimaat
  • Enerzjy
  • Kultuer
  • Underwiis en taal
  • Fryslân 2028
  • De hannelsmissys 
  • Waadfûns.

Email: secr.gs.poepjes@fryslan.frl 

Njonkenfunksjes op persoanlike titel

  • Redaksjelid Bestuursforum CDA. Gjin beleanning.

Te downloaden:

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.