Sander de Rouwe

De Rouwe

Portefúlje

 • 1e loko
 • Ekonomy
 • De sinteraasje
 • Sport
 • Iselmar
 • Europeeske fûnsen
 • Kwaliteit lokaal bestjoer
 • Finansjeel tafersjoch
 • Wynpark Fryslân
 • Campus Fryslân

Email: secr.gs.rouwe@fryslan.frl

Njonkenfunksjes op persoanlike titel

 • Ried fan Bestjoer fan Team Alert. Gjin beleanning.
 • Ried fan Bestjoer Stichting International Award for young people. Gjin beleanning.
 • Foarsitter Ried fan Tasjoch SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Gjin beleanning.
 • Lid Ried fan Tasjoch fan Bolswarder Studielenen.

Bron: YouTube

Pagina opties