Regina Bouius - Riemersma

Algemien direkteur provinsjale organisaasje Siktaris Kolleezje fan Deputearre Steaten.

Vanaf oktober 2017 is Regina Bouius-Riemersma algemeen directeur/secretaris bij Provincie Fryslân. Mevrouw Bouius was directeur bij het UMCG in Groningen. Eerder was zij gemeentesecretaris van Zwolle en werkte ze bij verschillende ministeries. Ook was ze directeur Asiel bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). In Fryslân is ze voorzitter geweest van de RvB van thuiszorgorganisatie Het Friese Land.


E-mail: alg.directeur@fryslan.nl, Siktariaat: 058-2925645

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.