Kommissaris fan 'e Kening drs. A.A.M Brok

De hear drs. A.A.M. (Arno) Brok is kommissaris fan de Kening yn de provinsje Fryslân. Hy is foarsitter fan Provinsjale Steaten (Ps) en foarsitter en lid fan it kolleezje fan Deputearre Steaten (GS).

As rykshear hat hy taken op it mêd fan boargemasterssaken, leit hy gemeentebesites ôf, ûnderhâldt hy kontakten mei ryksfunksjonarissen yn de provinsje en is hy mei ferantwurdlik foar Keninklike ûnderskiedingen en predikaten.

Curriculum Vitae

It Curriculum Vitae fan 'e commissaris fan 'e Kening is hjir ûnder del te laden.

Útnoegje

Wolle jo de Kommissaris fan 'e Kening útnoegje om by in aktiviteit te wêzen, dan kinne jo it formulier infolje.

Ynstallaasjetaspraak

De ynstallaasjetaspraak is hjir ûnder del te laden.

Portefúlje

Kommissaris fan 'e Kening drs. A.A.M. Brok hat ynterbestjoerlik tasicht, bestjoerlike fernijing, kommunikaasje, rykstaken en yntegriteit yn syn portefúlje.

Te downloaden:

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.