Kolleezje fan Deputearre Steaten

Yn alle provinsjes is in kolleezje fan Deputearre Steaten (DS). DS is it deistich bestjoer fan de provinsje. Provinsjale Steaten kieze Deputearre Steaten. DS is te ferlykjen mei it kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders yn in gemeente.

It hiele kolleezje possearret op de foto yn de Steateseal

It kolleezje fan Deputearre Steaten (flnr): deputearre Douwe Hoogland, deputearre Sander de Rouwe, deputearre Avine Fokkens, kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok, deputearre Sietske Poepjes, provinsjesekretaris Regina Bouius - Riemersma en deputearre Klaas Fokkinga.

Aktiviteitenkalinder

Fanwege de koronamaatregelen fan de Ryksoerheid komme de measte aktiviteiten te ferfallen of wurde sy ferpleatst. Dêrom fine jo foar no gjin Aktiviteitenkalinder DS op dit plak. Sagau it wer kin, begjinne wy mei it publisearren fan in aktuele Aktiviteitenkalinder DS.

Aktiviteiten kalinder

Del te laden:

Pagina opties