Kolleezje fan Deputearre Steaten

Yn alle provinsjes is in kolleezje fan Deputearre Steaten (DS). DS is it deistich bestjoer fan de provinsje. Provinsjale Steaten kieze Deputearre Steaten. DS is te ferlykjen mei it kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders yn in gemeente.

Voltallige college van gedeputeerde staten voor het provinciehuis

It kolleezje fan Deputearre Steaten (flnr): De deputearre Douwe Hoogland, provinsjesekretaris Regina Bouius - Riemersma, deputearre Avine Fokkens, kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok en de deputearren Sander de Rouwe, Sietske Poepjes en Johannes Kramer.

Aktiviteiten kalinder

Del te laden:

Pagina opties