Johannes Kramer

Portretfoto fan Joahnnes Kramer

Portefúlje

 • Lânbou
 • Leefberens
 • Wenjen
 • Plattelânsbelied
 • Regionale gearwurking
 • It Iepen Mienskipsfûns
 • Erfguod
 • Breedbân
 • Jacht
 • Holwert oan See.

E-mail secr.gs.kramer@fryslan.frl

Ambtsgebonden nevenfuncties (QQ)

 • Tweede loco-commissaris
 • Landelijk Overleg Vitaal Platteland
 • Voorzitter Provinciale Commissie Landelijk Gebied
 • Voorzitter Agrarisch Fonds
 • Voorzitter Overlegplatform Natuurbeschermingswet Friese Ijsselmeerkust
 • Lid stuurgroep Lauwersmeer (Fryslân en Groningen)
 • Voorzitter Overlegplatform Noord-Friesland Buitendijks
 • Voorzitter Provinciale Landbouwcommissie
 • Lid Landelijke Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu (Glami)
 • Lid Regiegroep Waddenkas
 • Lid Landelijke Regiegroep Weidevogels
 • Lid Bestuur Iepenwacht
 • Lid noordelijk landbouwberaad
 • Voorzitter Stuurgroep Natura 2000 provinciale natuurbeschermingsgebieden
 • Voorzitter voorzittersoverleg landinrichtingscommissies
 • Lid stuurgroep flankerend beleid Ijsselmeervisserij
 • Lid stuurgroep Natura 2000 Rijkswateren
 • Lid Overlegorgaan Nationaal Park Lauwersmeergebied
 • Vice-voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park Alde Feanen
 • Vice-voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog
 • Vice-voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park Drents-Friese Wold
 • Voorzitter Stuurgroep Lauwersmeer (i.o.)
 • Lid stuurgroep Centrale As
 • Lid Gebiedsontwikkelingscommissie Centrale As
 • Stuurgroep Dairy Campus
 • Voorzitter Stuurgroep Vismigratierivier
 • Voorzitter Stuurgroep Aanbesteding Openbaar Vervoer Waddeneilanden
 • Voorzitter Aanbesteding Stadsvervoer Leeuwarden
 • (Voorzitter) Stuurgroep Spoorverbinding Leeuwarden-Groningen
 • Lid BO Spoor
 • Lid bestuurlijke regionale OV en Spoortafel
 • Lid landelijke OV en Spoortafel
 • Voorzitter stuurgroep Leeuwarden-Groningen
 • Voorzitter stuurgroep Station Werpsterhoeke
 • Voorzitter stuurgroep Spoortunnel Wolvega
 • Voorzitter stuurgroep Spoorwegovergang Rotstergaastweg (Heerenveen)
 • De Stuurgroep Noordelijk Archeologisch Depot Nuis op grond van convenant met de provincies Groningen en Drenthe.
 • De stuurgroep Koloniën van Weldadigheid (Unesco-nominatie, er is bestuurlijk mandaat afgegeven van de gedeputeerde voor de portefeuillehouder van de gemeente Weststellingwerf).
 • Voorzitter ambassadeursoverleg krimp
 • Lid Noordelijk bestuurlijk overleg Krimp
 • Lid Kennisnetwerk Noord-Nederland
 • Foarsitter Stjoergroep ANNO
 • Foarsitter Temagroep grien/blau NE-Fryslân
 • IPO bestuurlijke adviescommissie Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
 • IPO BAC Vitaal Platteland
 • IPO Kerndelegatie Vitaal Platteland
 • BC SOM
 • BO SNN en Overijssel IenM (BO Spoor)
 • BO SNN en Overijssel IenM (BO Spoor+ NS)

Njonkenfunksjes op persoanlike titel

 • Foarsitter fan de Meisizzenskipsried fan Mienskipskoalle De Lege Geaën yn Sibrandabuorren.

Pagina opties