Johannes Kramer

Portretfoto fan Joahnnes Kramer

Portefúlje

  • Lânbou
  • Leefberens
  • Wenjen
  • Plattelânsbelied
  • Regionale gearwurking
  • It Iepen Mienskipsfûns
  • Erfguod
  • Breedbân
  • Jacht
  • Holwert oan See.

E-mail secr.gs.kramer@fryslan.frl

Njonkenfunksjes op persoanlike titel

Gjin

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.