Douwe Hoogland

Portretfoto Douwe Hoogland

Portefúlje

 • Feangreide
 • Natuer
 • Bioferskaat
 • Wetter
 • Miljeu
 • Boaiem
 • Mynbou
 • De grûnbank
 • Sosjaal belied
 • nens en feiligens
 • Tafersjoch en hanthavening

Email: secr.gs.hoogland@fryslan.frl 

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.