Douwe Hoogland

Portretfoto Douwe Hoogland

Portefúlje

 • Feangreide
 • Natuer
 • Bioferskaat
 • Wetter
 • Miljeu
 • Boaiem
 • Mynbou
 • De grûnbank
 • Sosjaal belied
 • nens en feiligens
 • Tafersjoch en hanthavening

Email: secr.gs.hoogland@fryslan.frl 

Ambtsbûne njonkenfunksjes

Natuer

 • Provinciale Commissie Landelijk Gebied (voorzitter)
 • Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen (lid)
 • Stuurgroep Lauwersmeer (voorzitter)
 • Overlegorgaan Nationaal Park De Alde Feanen (lid)
 • Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog (lid)
 • Overlegorgaan Nationaal Park Drents Friese Wold (lid
 • Voorzittersoverleg met alle voorzitters van de gebiedscommissies (voorzitter)
 • Bestuurlijk overleg Natuer mei de Mienskip (voorzitter)
 • Stuurgroep uitvoering PAS/N2000 (voorzitter)
 • Bestuurlijk overleg aanpak watercrassula Terschelling (voorzitter)

Feangreide

 • BOF: Bestjoerlik Oerlis Feangreide (voorzitter)
 • IPO bestuurlijke kopgroep veenproblematiek (lid)

Wetter

 • Regionaal bestuurlijk overleg Noord (lid)
 • Deltaprogramma Waddengebied (voorzitter)
 • IPO BAC DROW: Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer (lid)
 • Bestuurlijk overleg Zoetwaterregio IJsselmeergebied (lid)
 • Stuurgroep oevers en vaarwegen (lid)
 • PBOW: Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water (voorzitter)
 • Bestuurlijk overleg Vitens
 • Bestuurlijk overleg Wetterskip Fryslân

Miljeu en Boaium

 • Algemeen Bestuur FUMO (lid)
 • IPO BAC VTH: Bestuurlijke Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (lid)
 • BRZO: Gedeputeerdenoverleg Besluit Risico’s Zware Ongevallen Noord-Nederland (lid)

Sosjaal belied en soarch

 • BO zorglandschap, ziekenhuisoverleg (lid)
 • Strategische Adviesraad Seker en Sûn (lid)

Mijnbou

 • Bestuurlijk overleg omgevingsproces Ternaard (lid)
 • Bestuurlijk platform gemeenten met kleine gasvelden (lid)

Luchtfeart

 • Commissie Overleg en Voorlichting Milieu Luchthaven Leeuwarden (voorzitter)
 • Stuurgroep uitvoering motie geluidsmeetnetten (voorzitter)
 • Bestuurlijk Overleg Luchtvaart (lid)
 • Kerngroep luchtvaart Fryslân (voorzitter)

En fjierder

 • AvA Thialf (tweede gedeputeerde)
 • Programmabestuur Streekagenda Zuidoost Fryslân (lid)
 • Adviescommissie/gebiedsplatform Iepen Mienskipsfûns Zuidoost Fryslân (voorzitter)

Pagina opties