Avine Fokkens

Portretfoto Avine Fokkens

Portefúlje

 • Ferkear en ferfier
 • Rekreaasje en toerisme
 • Ynfrastruktuer en ferkearsfeiligens
 • Fismigraasjerivier
 • Omjouwingsfisie
 • Romte
 • Bedriuwsfiering
 • It Waad
 • De Afslútdyk
 • Organisaasje
 • De Fryske Akademy
 • Wetsus.

Email: secr.gs.fokkens@fryslan.frl 

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.