Avine Fokkens-Kelder

Portretfoto Avine Fokkens

Portefúlje

 • Ferkear en ferfier
 • Rekreaasje en toerisme
 • Ynfrastruktuer en ferkearsfeiligens
 • Fismigraasjerivier
 • Omjouwingsfisie
 • Romte
 • Bedriuwsfiering
 • It Waad
 • De Afslútdyk
 • Organisaasje
 • De Fryske Akademy
 • Wetsus.

Email: secr.gs.fokkens@fryslan.frl 

Ambtsbûne njonkenfunksjes

 • Bestuurlijk Overleg Vaarwegen
 • Bestuurlijk Overleg Programma Afstandsbediening Bruggen
 • Bestuurlijk Overleg Hegewarren
 • Bestuurlijk Overleg Snelle Spoorverbinding Randstad-NoordOost Nederland
 • Bestuurlijk Overleg OV- en Spoortafel Noord-Nederland
 • Bestuurlijk Overleg Spoor met NS
 • Bestuurlijk Overleg Spoor zonder NS
 • Bestuurlijk Overleg Mobiliteitsbureau
 • Bestuurlijk Overleg PBOW-breed
 • Bestuurlijk Overleg PBOW-smal
 • Bestuurlijk Overleg ROCOV
 • Bestuurlijk Overleg Afsluitdijk
 • Bestuurlijk Overleg Lelylijn
 • Bestuurlijk Overleg Waddengebied
 • BRNT overleg
 • Stuurgroep Lange Termijn Visie Holwerd-Ameland
 • Stuurgroep Streekwerk Waddeneilanden
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Stuurgroep Wadden
 • Stuurgroep Programma Harlingen
 • Stuurgroep Oevers en Vaarwegen 
 • Stuurgroep Sluis Kornwerderzand
 • Stuurgroep Afsluitdijk
 • Stuurgroep Joure
 • Stuurgroep Ontwikkelagenda Recreatie en Toerisme
 • Omgevingsberaad Wadden
 • Gebiedsplatform Waddeneilanden
 • ROF
 • OVVF
 • DB Marrekrite
 • AB Marrekrite
 • BC MIRT
 • Bestuurlijk Overleg MIRT
 • VFG portefeuillehoudersoverleg EZ, Recreatie en Toerisme
 • IPO BAC Mobiliteit
 • IPO BAC DROW
 • Formeel GO overleg

Pagina opties