Deputearre Steaten

Kolleezje fan Deputearre Steaten

In oersjoch fan de Fyske kolleezjeleden

Kolleezje fan deputearre steaten

Deklaraasjes

Jo fine hjir, foar elk fearnsjier apart, de deklaraasjes fan de leden fan Deputearre Steaten

Link naar Declaraties

Bestjoersakkoart

It akkoart tusken de kolleezjepartyen. Wat bart de kommende hjirren foar Fryslân.

Link

Besluten deputearre steaten

Alle wiken nei de DS gearkomste folget in beslútelist. Dy binne hjir te downloaden.

Link

Pagina opties