Bestjoer

Provinsjale steaten

Alle ynformaasje oer de folksfertsjinwurdigers fan Fryslân

Provinsjale Steaten

Kommissaris fan de Kening

Mear ynformaasje oer de kommissaris fan de Kening yn de provinsje Fryslân

Kommissaris fan de kening

Deputearre Steaten

In oersjoch fan Fryske kolleezjeleden

Deputearre Steaten

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.