1. Provinciale investering in Arcadia 2024-2028

De provincie Fryslân investeert in de periode 2024-2028 weer in Arcadia. GS vindt het belangrijk dat – naast de gemeente Leeuwarden – ook andere Friese gemeenten nauwer betrokken worden bij Arcadia. Ook financieel, zodat het een verhaal van en voor heel Fryslân blijft. 

2. Vaststelling afschot trekganzen 2023-2024

Ieder jaar stelt GS het maximum aantal ganzen vast dat in de periode van 1 oktober tot en met 31 mei bij verjaging met ondersteunend afschot gedood mag worden. Dit staat in de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 en is conform de Fryske Guozzeoanpak. Hiermee wordt gewaarborgd dat de gunstige staat van instandhouding van de betreffende trekkende ganzensoorten niet in gevaar komt. GS stellen het maximaal toegestane ganzenafschot voor 2023-2024 vast op brandgans 14.000, grauwe gans 12.000 en kolgans 22.500.

3. Toetreding tot samenwerkingsverband ‘zandprovincies’

Fryslân treedt toe tot het samenwerkingsverband van ‘zandprovincies’, provincies met een aanzienlijk areaal aan zandgronden. Deze samenwerking is opgericht door zes provincies, met als doel om innovaties in de veehouderij te versnellen. Ook de landbouw is hierin vertegenwoordigd. Het is de bedoeling dat ook de andere vijf provincies toetreden. Bovendien wordt nu, samen met het Rijk en enkele andere partijen, het Nationaal Regieorgaan Innovatie Mest en Stallen opgericht. De belangrijkste doelstelling van dit orgaan is dat innovaties voor emissiereductie in de veehouderij worden versneld.