1. Aanvullende informatie over het verzoek van Alliander NV tot versterking kapitaalstructuur  

Alliander heeft haar aandeelhouders, waaronder provincie Fryslân, verzocht om kapitaalversterking. Op 24 november vergadert PS over dit verzoek. De Staten worden nu per brief ingelicht over de laatste stand van zaken van het kapitaalversterkingstraject, de aankondiging van Alliander tot uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in Fryslân en de status van het conflict over de niet aflosbare achtergestelde lening waarvoor nog geen oplossing is gevonden.

2. Vaststelling twee subsidieregelingen Versneller Innovatieve Ambities 2021 (VIA 2021)

Deze subsidie stimuleert innovatieve ondernemers om in te spelen op de toekomst, innovatiekansen te benutten én de samenwerking aan te gaan met andere partijen (van buiten de regio). Met de regeling kunnen ondernemers die een innovatief product, een innovatieve dienst of procedé voor ogen hebben dat nieuw is voor de eigen onderneming of nieuw voor de markt, dit ontwikkelen en testen voordat ze het op de markt brengen. De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stellen hiervoor opnieuw de VIA subsidie (Versneller Innovatieve Ambities) beschikbaar. Vanaf maandag 15 november kan deze subsidie aangevraagd worden via de site van SNN.

3. Openstelling Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2022

Binnen de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer zit voor het jaar 2022 afgerond 7,3 miljoen in de pot. Dit betreft 6,8 miljoen euro voor beheer binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en 0,5 miljoen euro voor beheer buiten het NNN. Binnen deze regeling werkt de provincie samen met zes natuurbeheerders. In het uitvoeringsprogramma Natuur hebben Rijk en provincies (in nauwe samenwerking met de terreinbeherende organisaties) afspraken gemaakt om gezamenlijk de natuur de komende jaren verder te versterken. Onderdeel van de afspraken is dat de beheervergoedingen van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SrNL) worden verhoogd van 75% naar 84% van de standaard kostprijs van de natuurbeheermaatregelen.