1. Jaarstukken 2022

De jaarstukken van de provincie bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Er is in 2022 een positief resultaat gerealiseerd van € 15,2 mln. Het grootste deel daarvan kwam door het vrijvallen van structurele en tijdelijke budgetten. Als provincie geven wij middelen uit voor de uitvoering van verschillende taken en activiteiten. Voor een deel zijn dat wettelijke taken, zoals op het gebied van Verkeer en Vervoer, Milieu, Natuur en Friese taal. Wij investeren daarnaast ook in ‘autonome taken’ zoals bijvoorbeeld Economie, Onderwijs en Sport.

Provinciale begroting(eksterne link)

2. Concept gebiedsprogramma FPLG

In het gebiedsprogramma van het Frysk Programma Landelijk Gebied staat het Friese platteland centraal. Fryslân wil werk maken van de opgaven voor natuur, klimaat, water en landbouw. En daarbij een vitaal platteland behouden. De eerste conceptversie wordt de komende maand voorgelegd aan alle betrokken partijen voor een eerste reactie. Het is een eerste brede toetsing van het programma bij de Friese Mienskip en besturen dat in 2024 definitief wordt.  

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.